– Hydrogen er en naturlig del av fremtidens energistasjoner

Publisert

Nærbilde av tank på bil som blir fylt med hydrogen

Drivkraft Norge mener hydrogen er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.

Drivkraft Norge har denne uken gitt innspill til myndighetenes arbeid med å lage en helhetlig hydrogenstrategi.

Mandag inviterte Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet til et felles innspillsmøte om hydrogenstrategi. Departementene samarbeider om å utforme denne, og inviterte både næringsliv og organisasjoner til å komme med sine innspill. Drivkraft Norge var blant aktørene som deltok på innspillsmøtet, og er positive til arbeidet med å etablere en hydrogenstrategi.

– Alle våre medlemmer ønsker å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet ved å tilby kundene økende grad av alternative, bærekraftige drivstoffer. Noen av medlemmene har valgt å satse på hydrogen, og har en offensiv strategi på utbygging av hydrogenstasjoner. For at denne etableringen skal lykkes, er det avgjørende at det nå arbeides med en helhetlig hydrogenstrategi, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, fagsjef i Drivkraft Norge, som på vegne av organisasjonen deltok på innspillsmøtet.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er fagsjef i Drivkraft Norge, og jobber blant annet med hydrogen.

 Foreløpige vurderinger, blant annet fra Sintef, tilsier at 50 til 100 stasjoner er nødvendig for å få et velfungerende nettverk i 2025. På sikt bør ambisjonene økes i takt med markedsutviklingen. Slik vi ser det, bør strategien legge til rette for utbygging i tre ulike spor; byer, korridorer og regionale distriktsnettverk, sier Wilhelmsen.

Se video av alle innleggene som ble holdt på innspillsmøtet her!

Bør knyttes opp mot DAFI-direktivet

Drivkraft Norge spilte også inn at hydrogenstrategien som skal utarbeides bør knyttes til nasjonal plan for alternativ infrastruktur, slik at den omhandler føringene som ligger i DAFI-direktivet.

Wilhelmsen mener videre at det er avgjørende at nasjonale og lokale mål samordnes, og at strategien bør søke å gi god forventningsavklaring mellom det offentlige og private aktører.

 Dagens bensinstasjoner er lokalisert på steder med godt trafikkgrunnlag. Vi er opptatt av å utvikle disse til energistasjoner der det er mulig. Dersom det, for eksempel av plasshensyn, må velges nye lokasjoner for hydrogen, er det veldig viktig med en god dialog mellom involverte myndighetene, sier Wilhelmsen.

Offentlige anbud og raskere saksbehandling

Myndighetene spiller en viktig rolle for å etablere et tidlig marked ved å etterspørre hydrogenkjøretøy i anbudskonkurranser.

 Det er videre viktig at saksbehandling i den enkelte kommune er effektiv. Det tar kun noen uker å bygge en hydrogenstasjon, men vi har sett eksempler på at plan- og reguleringsprosessen kan ta flere år, påpeker hun.

Siden infrastrukturen må på plass først, er det viktig at strategien adresserer og legger til rette for en effektiv kommunal saksbehandling.

 Trondheim og Bærum er eksempler på kommuner som har gjort en god jobb for å sikre effektiv saksbehandling, som kan brukes som rettesnor for å utvikle veiledere for kommunene, avslutter Wilhelmsen.