Informasjon om behandling av personopplysninger i Drivkraft Norge

Nedenfor informerer vi (Drivkraft Norge) om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger. Drivkraft Norge er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår.

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten. Utgangspunktet for vår virksomhet er vårt vedtektsbestemte formål, som er å "ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til omsetning av drivstoff- og energiprodukter i Norge." Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet "Rettigheter for de registrerte" informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om. Samtykker du har gitt oss vil gjelde også for Drivkraft Norges eventuelle rettsetterfølgere.

1. Grupper av personer som vi kan ha personopplysninger om
Kontaktpersoner i medlemsbedrifter

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner i medlemsbedrifter for å

 • Informere medlemsbedriftene om vår virksomhet
 • Administrere medlemskap, blant annet gjennom å innkalle til møter og fakturere kontingent
 • Yte tjenester til medlemsbedrifter
 • Dokumentere kontakt mellom medlemsbedriftene og oss
 • Utforme våre synspunkter i politiske og andre saker

Med kontaktpersoner i medlemsbedrifter mener vi ansatte og andre representanter.
Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å administrere medlemskap og å forfølge våre formål som deres bransjeforening.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de ønsker å gi oss personopplysninger, men daglig leder må gi oss kontaktopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel arbeidsgivers nettside. Vi kan hente inn opplysninger fra offentlige registre (Foretaksregisteret) om hvem som er styremedlemmer og daglig leder i medlemsbedrifter.

Vi skal slette opplysningene hvis vi blir kjent med at kontaktpersonen opphører å være kontaktperson eller vi ikke har behov for kontakt med virksomheten. Vi vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk for dem for eksempel for å dokumentere virksomheten vår eller den kontakten vi har hatt.

Personer som henvender seg til Drivkraft Norge

Vi behandler personopplysninger om dem som henvender seg til Drivkraft Norge for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet som bransjeorganisasjon og i å dokumentere den virksomheten vi driver.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke de opplysningene vi trenger for å besvare henvendelser, kan vi ikke besvare henvendelsene og vi kan slette henvendelsene. Vi vil ikke motta, eller behandle på annen måte, sensitive opplysninger fra noen uten at vi har lovlig grunnlag for det.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Kommunikasjon med et innhold som kan føre til behov for senere oppfølgning, klager eller innsigelser, kan vi lagre i inntil ti år.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for å

 • administrere våre forhold til leverandører
 • forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester
 • evaluere kjøp og salg av varer og tjenester

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for innkjøp og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke inngå avtale.

For øvrig er det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av leverandører.

Vi kan lagre opplysningene inntil bedriften opphøre å være leverandør eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor. 

Kontaktpersoner i samfunnslivet

Vi behandler personopplysninger om personer i bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk, andre organisasjoner og samfunnslivet for øvrig for å informere om og å innhente og kartlegge synspunkter på og vurderinger av spørsmål og saker som gjelder næringslivet.

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å forfølge våre formål som interesseorganisasjon.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Vi kan hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider og offentlige organer. Opplysningene kan omfatte opplysninger som er relevante for formålene nevnt ovenfor, blant annet ytringer fra personene selv.

Vi kan lagre opplysningene inntil vi blir kjent med at vi ikke lenger har et formål med å ha opplysningene lagret.

Adressater for masseutsendelser av nyhetsbrev

Vi behandler personopplysninger for masseutsendelser av nyhetsbrev til våre medlemmer som gjelder vår virksomhet.Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å 

 • informere om arrangementer vi har
 • informere om relevante og aktuelle spørsmål og saker vi arbeider med
 • informere om relevant møtevirksomhet

Det er frivillig å gi oss e-postadresser. Mottar vi ikke e-postadressen, kan vi ikke sende nyhetsbrev mv. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde navn og e-postadresse for kontaktpersoner i medlemsbedrifter. Kilde for slike opplysninger vil som regel være kontaktpersonenes arbeidsgiver.

Vi skal avslutte utsendelser til mottakere som ber oss om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette e-postadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

Innledere og deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l.

Vi behandler personopplysninger om innledere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l. for å

 • planlegge, gi informasjon om og legge til rette for arrangementer, møter o.l.
 • legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved behov
 • evaluere arrangementer, møter o.l.
 • informere om fremtidige arrangementer, møter o.l.

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde arrangementer, møter mv. 

Det er en betingelse for å være innleder mv. eller deltaker at vi får de opplysningene vi trenger for å oppnå formålene ovenfor. Gir du oss sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for at vi skal kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil vår behandling være basert på samtykke fra deg.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til innledere mv. På noen arrangementer deler vi ut lister til deltakere, med navn på deltakere og den bedriften de representerer, slik at deltakerne lett kan komme i kontakt med hverandre på arrangementet. Du kan reservere deg mot å bli oppført på listen.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til tekniske arrangører og andre tredjeparter når det er behov for det.

Vi kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. i inntil seks måneder. Utover dette lagrer og utleverer vi opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Personer med tilgang til våre lokaler

NHO Eiendom AS eier Middelthuns gate 27 i Oslo (Næringslivets Hus). NHO Eiendom AS behandler personopplysninger om besøkende og andre med tilgang i Næringslivets Hus for å ha oversikt over hvem som har adgang til lokalene. Drivkraft Norge behandler personopplysninger for å legge til rette for møter, arrangementer mv.

For andre lokaler vi leier, er det eier som informerer om behandling av personopplysninger.

Behandlingene av opplysninger om besøkende er basert på NHO Eiendom AS’ berettigede interesser som består i hhv. å sikre våre lokaler. Gir du sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for å kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil behandlingen av opplysningene være basert på samtykke fra deg.

For å få adgang til Næringslivets Hus er det en betingelse at navnet ditt blir registrert i vårt system og at du bærer navnelapp så lenge du oppholder deg i lokalene. Vi kan kreve legitimasjon for å verifisere navn.

For å få adgangskort til Næringslivets Hus er det en betingelse at navn, kontaktdetaljer og arbeidsgiver blir registrert. Når du bruker kortet i kortlesere, vil det bli registrert, og opplysninger om bruk av kortleser lagres i inntil 30 dager.

For å få tilgang til wifi er det en betingelse at navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse blir registrert. Disse opplysningene og opplysninger om bruk lagres inntil syv dager. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

Næringslivets Hus er overvåket av kameraer innvending og utvendig. Det er satt opp skilt på fasaden som informerer om dette. NHO Eiendom AS er behandlingsansvarlig.

NHO Eiendom AS kan lagre opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus i inntil syv dager etter registreringen av opplysningene. NHO Eiendom AS kan lagre videopptak i inntil syv dager, men kan forlenge lagringen hvis det oppstår konkrete behov for det.

Det utleveres ikke opplysninger til andre uten at du har gitt samtykke til det. I særlige tilfeller kan det gis opplysninger til andre når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig eller det foreligger mistanke om lovbrudd eller andre misligheter. 

Besøkende på våre nettsider

Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider der vi ikke krever pålogging. 

Du kan lese her om vår bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b).

Informasjonen her gjelder ikke for nettsider vi lenker til fra våre nettsider.

 

2. Utlevering av personopplysninger. Fellesbehandlingsansvar

Vi utleverer personopplysninger slik det er beskrevet for de forskjellige gruppene av personer. Vi utleverer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det.

Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

De opplysningene vi har om kontaktpersoner i medlemsbedrifter kan bli brukt også av de landsforeninger, bransjeforeninger og andre tilknyttede enheter som medlemsbedriften er en del av. Vi har felles behandlingsansvar med dem for disse opplysningene.

Vi bruker databehandlere slik det er beskrevet for de forskjellige kategorier av personer. Kontaktinformasjon til databehandlere finner du helt nederst.

Vi har felles behandlingsansvar med medarrangører når vi avholder kurs, arrangementer, møte o.l. sammen med andre.

 

3. Automatiske avgjørelser

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

 

4. Rettigheter for de registrerte

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Vår mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte, utover det som følger av lovgivning.

 

5. Behandlingsansvarlige, databehandlere og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Drivkraft Norge (organisasjonsnummer 960 498704). Vår kontoradresse er Middelthuns gate 27, Oslo. Vår postadresse er postboks 7190 Majorstuen, 0307 Oslo. Du kan også kontakte oss pr e-post .

Behandlingsansvarlig for opplysninger om besøkende i Næringslivets Hus er NHO Eiendom AS (organisasjonsnummer 989 524 046). NHO Eiendom AS er også databehandler for Drivkraft Norge. Kontoradressen er Middelthuns gate 27, Oslo. Postadressen er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også ta kontakt pr e-post eller telefon 2308 8000. 

Drivkraft Norges og NHO Eiendom AS' databehandler for opplysninger om personer som har tilgang til Næringslivets Hus er Eurest AS (organisasjonsnummer 952 507 729). Deres adresse er postboks 74, 1371 Asker. De kan kontaktes på eller telefon 6677 6280.

 

6. Endringer i informasjon

Vi vil stadig arbeide med å utvikle våre prinsipper og vår praksis for behandling av personopplysninger, blant annet når det gjelder sletting av personopplysninger. Ved endringer vil vi endre informasjonen ovenfor tilsvarende.