Høringssvar om alternative drivstoffer

Publisert

Drivkraft Norge har besvart høringen om forslag til forskrift om infrastruktur for alternative drivstoffer (DAFI-direktivet).

Drivkraft Norge støtter forslag til forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff, med formål om å sikre en ensartet anvendelse av tekniske spesifikasjoner. Videre støttes forslag om krav til merking på energistasjoner og offentlige tilgjengelige ladepunkter samt merking på kjøretøy for å gjøre brukerinformasjonen lett tilgjengelig.

Drivkraft Norge støtter forslag til endring av betegnelsen «fyllestasjon» til «energistasjon». Etter Drivkraft Norges vurdering er imidlertid definisjonsbeskrivelsen i § 3 første ledd pkt. 7 for lite dekkende. En «energistasjon» er en innretning av et fast eller flyttbart anlegg for fylling av alle typer drivstoff, ikke utelukkende alternativt drivstoff slik forskriften definerer begrepet.

Kravet til merking på energistasjoner og offentlige tilgjengelige ladepunkter hjemles i forslag til forskriftens § 7. Drivkraft Norge er enig i at det er den europeiske standarden EN 16942+A1:2021 som må følges for merking på energistasjoner, og EN 17186 for offentlige tilgjengelige ladepunkter. Drivkraft Norge understreker nødvendigheten av at drivstoffbransjen gis rimelig tid for å oppfylle kravene i forskriftens § 7, ettersom tidsrom for å oppfylle kravene foreløpig ikke er angitt, jf. § 10 annet ledd. I vurderingen av fastsettelse av implementering i forskriftens § 10 annet ledd bes det om at det tas hensyn til blant annet årstidenes klimatiske forhold for at klistremerkene skal kunne feste seg til pumpene. 

For å sikre en enhetlig og praktisk gjennomføring av merking på energistasjonene, vil det være naturlig å avklare oppfølging av merkesystem gjennom Standard Norge og deres speilkomite for flytende drivstoff. Drivkraft Norge støtter ellers forslag til forskriftens § 10 første ledd.  

Drivkraft Norge har utover dette ingen merknader til høringsforslaget, og støtter i det vesentlige forslaget slik det foreligger.

Fullstendig høringssvar kan du laste ned og lese her!