Gass

Det finnes flere forskjellige gasser. Denne siden omtaler propan og biopropan, ettersom det er de gassene medlemmene i Drivkraft Norge omsetter.

Hva er propan?

De vanligste petroleumsbaserte gassene er naturgass og propan. Propan består av propan og butan, mens naturgass hovedsakelig består av metan. Dersom gassene kommer fra en fornybar råvare, kalles de henholdsvis biopropan og biogass. 

Propan kalles også LPG (Liquified Petroleum Gas) og er en internasjonal samlebetegnelse for en blanding av hydrokarbonene propan og butan. Propan er en gass ved atmosfærisk trykk og normal romtemperatur, men omdannes lett til flytende form gjennom komprimering ved relativt lavt trykk. Propan transporteres og lagres i væskeform i trykkbeholdere, men forbrukes normalt i gassform. Når propan så fordamper, danner den et gassvolum som er cirka 250 ganger større enn væskens volum.

Propan er tyngre enn luft, og dersom det oppstår en lekkasje vil den altså legge seg lavt og ikke stige. Propan er egentlig en fargeløs og luktfri gass, men blir tilsatt en svovelforbindelse slik at man skal klare å lukte gassen dersom det skulle oppstå lekkasje.

 

Regelverksendring gjør at forbrukere anses som eier av gassflasken

Når du har kjøpt en gassflaske, er det du som forbruker som anses som eier av den. Virksomheter som fyller eller selger gassflasker med propan (for eksempel en bensinstasjon) har plikt til å ta imot alle flasker. Dette innebærer at disse virksomhetene også plikter å ta imot flasker som ikke kan fylles, og som har forfalt til periodisk kontroll (revisjon). I praksis vil dette bety at dersom du eier en slik flaske, må du som kunde påregne ekstrakostnader.

Drivkraft Norge har, sammen med sine medlemmer, argumentert for at det er de profesjonelle aktørene – gasselskapene – som bør være ansvarlig eier for gassflaskene, og ikke kunden. Dette ut ifra at det er de profesjonelle selskapene som har faglig kompetanse og tilgang til revisjonsmuligheten. På tross av dette, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) likevel besluttet at det er privatpersoner som skal anses som eier, med det ansvaret det medfører.

 

I Norge kan nå alle gassaktører fylle på hverandres flasker

Gassflasker med propan skal være merket med navn på virksomheten som har fylt flasken og at flasken er kontrollert før fylling. Det er ikke lov å fylle flasker som er skadde, defekte, eller som har forfalt til periodisk kontroll. Virksomhetene som fyller flaskene har ansvar for å passe på at det ikke fylles på flasker som er forfalt til periodisk kontroll. Før fylling skal det også kontrolleres at påfyllingsventil, sikkerhetsventil og pakning er intakt. Når flasken er fylt skal det kontrolleres at flasken ikke er overfylt, at den ikke lekker og at den har nødvendig merking og identifikasjon.

DSB har endret regelverket, slik at det er gitt aksept for å fylle på andre selskapers flasker. Det betyr at aktørene kan fylle på alle gassflaskene som er i det norske markedet, ikke bare de flaskene som de selv har satt ut i markedet.

Drivkraft Norge har arbeidet for å beholde systemet der alle selskaper har kontroll på og bare fyller gass på flasker som de selv har plassert i markedet. Selv om det er strenge sikkerhetsrutiner knyttet til flaskegass i Norge, mener vi at en slik kontroll på egen flaskepark gir en ekstra sikkerhet, da det er selskapene som har plassert ut flaskene som best kjenner dem. I tillegg er det vår vurdering at gjeldende regelverk gjør det vanskeligere å spore en flaske tilbake til det siste stedet den er fylt.

Henvisning til DSBs regelverk: Forskrift om transportabelt trykkutstyr, forskrift om landtransport av farlig gods og forskrift om håndtering av farlig stoff

Henvisning til DSBs informasjonsside «Sikker hverdag»: https://www.sikkerhverdag.no/gass/

 

Hvorfor og hvordan bruker man propan?

Propan er den av de fossile energikildene med lavest utslipp av CO2, NOx og partikler. Propan har mange bruksområder til både industri- og private formål.

I industrien brukes propan fordi den har relativt rene avgasser og er enkel å justere. Den egner seg som en innsatsfaktor i industriell prosess og produksjon, for eksempel direkte oppvarming i produksjon av næringsmidler og oppvarming av ventilasjonsluft for gruver. I gartnerier brukes karbondioksiden fra forbrenningen som "CO2-gjødsling" for å øke plantenes vekst.

Til private formål brukes propan til oppvarming av bygg ved fyringsanlegg, og kan benyttes både opp mot vannbåren gulvvarme, radiatorer eller punktvarme, som for eksempel gasspeis, stråleovn, gassgrill, gasskomfyr og terrassevarmer. I tillegg kan propan brukes som drivstoff (autogass). Autogass er nå det tredje største drivstoffet i hele verden, og det totalt 28,6 millioner autogassbiler i bruk. 

Trygg bruk av gass

Bruk av propan er ikke farlig, men det er viktig å bruke det riktig. Derfor har Drivkraft Norge utarbeidet egne Gassvettregler i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Drivkraft Norge mener:

Propan er viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet. I tillegg til at gassen har lave lokale utslipp, vil propan på sikt kunne bli et fornybart alternativ. I tillegg til muligheten for fremtidig innblanding av biokomponenter, er det et poeng at propan er en døråpner for økt bruk av biogass. Infrastrukturen og bransjens kunnskap om propan kan bidra til at det kan etableres en økonomisk lønnsom overgang med reduserte utslipp.

Aktuelt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt