Skilt og fasade er viktig for bensinstasjonens utforming

Skilt og fasader er et viktig element i utformingen av en bensinstasjon. Spesielt er dette aktuelt ved oppgradering og nybygging av stasjonsanlegg. Oljeselskapene bruker mye ressurser på utforming av bensinstasjoner. Dette for å ha en klar og gjenkjennelig profil og at stasjonen er lett synlig for vegfarende.

NP mener det bør være mest mulig lik praktisering av regelverk for hva som tillates av skilt og fasader på bensinstasjonene. Flere kommuner har valgt å være mer restriktive i forhold til hva som kan godkjennes. Dette er gjort i medhold av plan- og bygningsloven.

Vegdirektoratet har i rundskriv fra høsten 2006 som har tittelen ”Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordninger ved bensinstasjoner og matserveringssteder” (NA-rundskriv 2006/12), gitt føringer til hva som bør kunne aksepteres for utforming av bensinstasjoner. NP mener ovennevnte rundskriv dekker bransjens behov og oppfordrer kommunene til å ha dette med i den kommunale behandlingen.

Det ble i 1994 utarbeidet retningslinjer for lokalisering og utforming av bensinstasjoner. Disse retningslinjene ble utarbeidet i regi av Norsk Form og NP. Bakgrunnen for dette arbeidet var en interdepartemental kontaktgruppe som var nedsatt av Regjeringen for å se på estetisk kvalitet i offentlig miljø. Som en del av dette arbeidet tok Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet, kontakt med bransjen for å invitere til samarbeid om å få på plass slike retningslinjer.