Mye positivt i ny regjeringsplattform

Vi syntes det er bra at regjeringen setter en retning for mer langsiktig satsing på biodrivstoff, slik at vi kan få økt bruk av fornybart, flytende drivstoff i transportsektoren.

– Dette er en gladnyhet for vår bransje, som ønsker å bidra med en økende andel fornybart drivstoff, og på den måten bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Vi syntes det er fornuftig at opptrappingen skal sees i sammenheng med teknologiutvikling, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Nå blir det viktig at regjeringen tar insentiv til å få til en forpliktende plan i Stortinget for hvordan opptrappingen skal skje, og hvilke virkemidler som skal tas i bruk.

– Dette for å sikre langsiktighet for produksjon og utvikling av drivstoffene, sier Nøstvik.

Teknologinøytralitet blir viktig

I regjeringsplattformen er det fokus på teknologinøytral politikk for å redusere utslippene i transportsektoren, noe vi mener er positivt.

– Det er viktig at regjeringen er teknologinøytrale i sine krav og tenker samfunnsøkonomisk i valg av virkemidler. For eksempel mener vi at definisjonen av nullutslipp også burde inkludere biodrivstoff og biogass, når det er 100 % fornybart, sier Nøstvik.

Positivt med hydrogenstrategi

Regjeringen ønsker å ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

– Dette mener vi er bra. Hydrogen skal være en naturlig del av bransjens energistasjoner, sier Nøstvik.

Regjeringen vil også ved hjelp av en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

– Det er positivt med signaler for økt utbygging av ladenettet. Her blir det viktig at offentlige tiltak ikke undergraver den nødvendige etableringen av et kommersielt marked for ladestasjoner, som er det eneste bærekraftige på lang sikt, sier Nøstvik.

Bærekraftig bilavgiftssystem etter 2025

Regjeringen ønsker å utarbeide et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025.

– Vi mener forslaget i plattformen er et steg i riktig retning for å få til et mer rettferdig og treffsikkert avgiftssystem ved kjøp og bruk av bil. Vårt tidligere innspill om dynamisk veiprising er ett av tiltakene som bør vurderes i et slikt arbeid, sier Nøstvik.

– Selv om regjeringen kun sier at den vil kunne åpne opp for en økning i veibruksavgiften på diesel dersom nybilsalget ikke beveger seg i retning av målsetningen, mener vi denne koplingen er uheldig og mangler faglig begrunnelse ut i fra veibruksavgiften er ment å dekke, sier Nøstvik.