Behov for langsiktig bioplan som tar hensyn til avskogingsrisiko

Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Avgifter

Publisert

Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.

I den politiske prosessen som nå pågår rundt statsbudsjettet og avgift på biodrivstoff, har Drivkraft Norge gitt innspill til en mer fremtidsrettet biodrivstoffpolitikk.

I komitehøringene har vi tatt opp våre vurderinger, og også spilt inn forslag til anmodningsvedtak i saken om veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet, som vi ber Stortinget vurdere:

1)      Regjeringen bes vurdere alternative løsninger for avgiftsutforming på biodrivstoff for å sikre større utslippsreduksjoner, bedre ivareta behovet for bruk av biodrivstoff til transporten og samtidig bidra til økt produksjon og utvikling av bærekraftig biodrivstoff i transportsektoren. Saken legges frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2020.

2)      Stortinget ber regjeringen å utarbeide et forslag til langsiktig plan for økt bruk av bærekraftig biodrivstoff med lav avskogingseffekt i tråd med EUs regelverk frem til 2040. Planen skal skissere videre opptrapping i bruk av bærekraftig biodrivstoff og hvordan myndighetskrav og avgifter skal utformes for å utløse reduserte klimagassutslipp. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik plan i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2020.

 Vi mener Stortinget nå bør ta en fot i bakken, og avvente innføring av veibruksavgift på alt biodrivstoff. Stortinget bør helle utarbeide en plan som sikrer en helhetlig virkemiddelbruk for å bidra til at biodrivstoff kan bidra til enda større utslippsreduksjoner enn det allerede gjør, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.