Innspill til NTP

Publisert

Drivkraft Norge har tre hovedinnspill: behovet for teknologinøytralitet, dynamisk veiprising til erstatning for dagens bruksavgifter og bompengesnitt, og bedre tilrettelegging for ladestasjoner.

Drivkraft Norge har sendt svar til Samferdselsdepartementets høring av transportvirksomhetenes oppdrag, i forbindelse med utformingen av neste nasjonale transportplan.

Drivkraft Norge representerer en bransje i endring. Medlemmene har beveget seg fra å kun levere fossilt drivstoff, til å levere stadig mer fornybar energi. Stasjonene endres fra bensinstasjoner til energistasjoner.

- Denne endringen gjør at vi må ha flere tanker i hodet samtidig: både det å levere en økende andel fornybart i det flytende drivstoffet til bilparken med forbrenningsmotor, og finne forretningsmodeller for å tilby andre fornybare energiformer som elektrisitet og hydrogen, for å nevne noen, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Behov for teknologinøytralitet

Transportvirksomhetenes innspill til ny NTP er fremdeles ikke teknologinøytral. Drivkraft Norge mener det er nødvendig å ta i bruk alle fornybare løsninger i transportsektoren for å redusere klimagassutslippene tilstrekkelig.

- For å få til dette på en mest mulig effektiv måte, må de ulike kjøretøyteknologiene og energibærerne vurderes ut ifra sammenliknbare kriterier. I dagens NTP er kun elbiler og hydrogenbiler definert som nullutslippsteknologi. Dagens definisjon av nullutslippsteknologi, med påfølgende virkemidler og måltall, er ikke teknologinøytral ved at den er rettet mot gitte teknologier, sier Nøstvik.

Hun mener dette fører til skjev innretning av virkemiddelbruken, noe som kan bremse utvikling og bruk av alternative teknologier og fornybare drivstoffer. Dermed kan definisjonen være et hinder for en mer kostnadseffektiv reduksjon av transportens klimagassutslipp.

Dynamisk veiprising vil øke nytten av eksisterende og ny infrastruktur

Drivkraft Norge mener at dynamisk veiprising til erstatning for dagens bruksavgifter og bompengesnitt bør utredes. Dette vil være en treffsikker måte å sørge for at alle kjøretøy betaler for sine marginale eksterne kostnader ut ifra hvor, når og hva man kjører.

- Vi mener dette vil være et mer kostnads- og styringseffektivt virkemiddel, som også kan brukes til å gi insentiver for mer klima- og miljøvennlig teknologi. I tillegg vil det bidra til å sikre staten mer forutsigbare inntekter ved at alle kjøretøy betaler for de kostnadene bruk av kjøretøy påfører samfunnet, sier Nøstvik.

I dag er det ingen veibruksavgift for den raskt voksende elbilparken. Dagens bompengesnitt klarer fremdeles ikke å fange opp all trafikk, og dermed ikke regulere og avgiftsbelegge trafikken på en hensiktsmessig måte.

Det må legges bedre til rette for lading

I høringsinnspillet understrekes også behovet for bedre tilrettelegging for ladestasjoner tilknyttet dagens infrastruktur for drivstoffdistribusjon.

- Dagens innretning av nettariffer og anleggsbidrag utfordrer grunnlaget for kommersiell drift. Det er viktig at bygging av ny infrastruktur tilrettelegger for utbygging av lading, sier Nøstvik.

Dette ble også påpekt i ekspertutvalgets rapport om teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet.