Drivkraft Norge

Innhold

Innspill til ny Enova-avtale

Nyhet

Publisert

Les Drivkraft Norges innspill til den nye, fireårige avtalen mellom Klima- og miljødepartementet og Enova.

Fra 2021 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Enova om forvaltningen om midlene i Klima- og energifondet.

– Denne avtalen gir viktige føringer for fremtidig støtte til våre medlemmer, og vi er glade for at myndighetene har invitert næringslivet til å komme med sine innspill, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.  

Hun mener det er mange bra punkter i avtalen som bransjen støtter at videreføres, men mener det på enkelte punkter er behov for endringer. Mye av utslippskuttene skal tas i transportsektoren, og det er viktig at denne klare prioriteringen videreføres og realiseres i den nye avtalen.

– I innværende avtaleperiode har støtten til utbygging av alternativ infrastruktur i transportsektoren så langt vært begrenset, sammenliknet med den totale støtten Enova har tildelt. Vi mener derfor at målsetningen og støtte til transportsektoren bør økes, og at det vil kunne være behov for driftsstøtte i tillegg til investeringsstøtte, sier Nøstvik.

Drivkraft Norge har også spilt inn at den nye avtalen bør åpne for støtte til energieffektiviseringstiltak i små og mellomstore bedrifter, og ikke bare i de store bedriftene, samt at Enova i avtalen bør pålegges å ha en tett og tidlig dialog med markedsaktørene, slik at utformingen av utlysingene bidrar til en raskere utrulling av alternativ infrastruktur.

– Vi har også påpekt at kravet i avtalen om avansert biodrivstoff ikke er i tråd med fornybardirektivet. Det begrenser ikke biodrivstoff til kun avansert biodrivstoff, men krever at det må oppfylle EUs bærekraftskriterier, sier Nøstvik.

Les innspillene våre her!

 

Fakta om Enova:

Klima- og miljødepartementet styrer Enova på et overordnet nivå. Det skjer hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for Enovas virksomhet, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Kilde: Klima- og miljødepartementet