Rapport: Utfordrer begrepet «nullutslippskjøretøy»

Rapporten fra Stakeholder AS viser at det ikke er noen generell fasit på hvilke type kjøretøy som vil gi lavest klimafotavtrykk gjennom kjøretøyets levetid.

Rapporten illustrerer at flere typer teknologier kan gi lave klimaavtrykk når man ser det i et livsløpsperspektiv. Drivkraft Norge mener rapporten for alvor viser at definisjonen «nullutslippsbil» i NTP bør endres.

På oppdrag fra Drivkraft Norge har Stakeholder AS har gjort en gjennomgang av 40 ulike livssyklus-studier av personbiler med forskjellig  teknologi. Den viser at det ikke finnes nullutslippskjøretøy i en klimasammenheng når vi vurderer utslipp av klimagasser fra hele kjøretøyets levetid. Det er heller ingen generell fasit på om et el-kjøretøy eller en bil med forbrenningsmotor er best for klima.

Gjennomgangen fra Stakeholder AS viser følgende tre hovedtrekk:
  1. Produksjon av alle biler har et CO2-utslipp – uavhengig av drivlinjen. Utslippet øker med bilens størrelse.
  2. Utslipp fra batteriproduksjon medfører også CO2-utslipp. Ved å flytte batteriproduksjonen til områder med ren strøm, kan utslippet fra batteriproduksjonen halveres sammenlignet med i dag.
  3. I driftsfasen vil kilden til energien være avgjørende for klimaavtrykket. For å få et komplett bilde av dette, må hele verdikjeden for drivstoffet/energien til framdriften vurderes, ikke bare det som kommer ut av eksosrøret.
Et eksempel hentet fra rapporten:

Volkswagen har i sin livssyklusanalyse av en e-Golf lagt til grunn et utslipp på 105 kilo CO2 per kilowatt-time, etter å ha flyttet batteriproduksjon fra Asia til Europa. Klimagassutslippet knyttet til produksjonen av e-golfen er da 11,4 tonn CO2, mot 5,6 tonn CO2 for en Golf DTI (dieselmotor).

Ved å sammenligne en Golf DTI og en e-Golf med kjørelengde på 200.000 km, får man følgende resultater:

  • Det samlede utslippet fra e-golfen kjørt på norsk-produsert strøm (som er 98 % fornybar) blir 11,9 tonn CO2.
  • Dersom man legger en europeisk strømmiks til grunn, vil utslippet fra e-Golfen stige til 23,8 tonn CO2.
  • En Golf DTI vil ha et livsløpsutslipp på 38,5 tonn CO2, hvis den kjører på fossil diesel.
  • Hvis Golf DTI kjører på avansert fornybart drivstoff (HVO) vil klimagassutslippene være 11,4 tonn.

Hele verdikjeden må vurderes

Drivkraft Norge mener det er viktig å se på hele verdikjeden når klimagassutslipp skal vurderes.

– Rapporten illustrerer at flere typer teknologier kan gi lave klimaavtrykk når man ser det i et livsløpsperspektiv, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Rapporten viser at begrepet «nullutslippsbil», slik det i dag er definert i NTP, bør justeres og at det må brukes en standardisert metode for beregning av klimagassutslipp, slik at man unngår å sammenlikne epler og pærer.

– Drivkraft Norge mener alle teknologier bør behandles ut ifra teknologinøytrale kriterier. Det haster å få redusert klimagassutslippene fra transportsektoren, derfor mener vi det er behov for alle teknologiene som kan bidra med reduserte utslipp, både el, hydrogen, biogass og biodrivstoff. Denne rapporten viser at begrepet nullutslippskjøretøy, slik definisjonen er i NTP, snevrer inn utvalget av hvilke teknologier som kan bidra til reduserte klimagassutslipp fra veitransporten. Vi håper at denne rapporten vil kunne bidra til at myndighetene fremover ser mer helhetlig på teknologiløsninger som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i transportsektoren, sier Nøstvik.