Skuffende om bioavgift

Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Avgifter

Publisert

Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik, er skuffet over at regjeringen ikke tar initiativ til å gjøre noe med avgiften på biodrivstoff.

Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i revidert statsbudsjett. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli 2020.

Drivkraft Norge har sammen med NHO og en bred transportallianse advart mot innføringen og jobbet for å få veibruksavgiften på biodrivstoff reversert. Biodrivstoff er i dag den primære teknologien for utslippsreduksjoner fra veitrafikken, og avgiftsfritaket bør derfor opprettholdes.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tar initiativ til å gjøre noe med avgiften på biodrivstoff, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Avgiftsinsentivet har til nå ført til at omsetningskravet har blitt overoppfylt, med den positive klimaeffekten dette har hatt. Med avgift på alt biodrivstoff vil denne tilleggseffekten falle bort ved at det ikke kommer til å bli solgt mer biodrivstoff enn omsetningskravet. Taperen blir dermed klimaet, ved at drivkraften for å erstatte enda mer fossilt med fornybart bremses opp.

Nå blir det opp til Stortinget i budsjettforhandlingene å avgjøre om avgiften skal innføres slik det er lagt opp til.

EUs kriterier for avskogingsrisiko bør gjelde

Drivkraft Norge mener biodrivstoffpolitikken må være både langsiktig og teknologinøytral, og at det er klimanytten knyttet til produktene som må være avgjørende. Derfor mener vi Norge bør følge EU og deres kriterier, som definerer de ulike bioråstoffene med høy eller lav avskogingsrisiko. 

- Den mest treffsikre måten for å begrense bruken av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, vil det være åbruke EUs ILUC-regelverk som vi nå venter på at skal komme på plass i Norge, sier Nøstvik.

- Å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff vil ikke være en treffsikker måte å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, da avgiften vil ramme alt biodrivstoff likt, sier hun.

Rammer nyttetransporten

Biodrivstoff er en viktig forutsetning for nytte- og tungtransportens bidrag til klimagassreduksjoner, og avgiftspolitikken har stor betydning for næringslivet.

- I fjor høst vurderte vi konsekvensene av en slik avgift sammen med NHO, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Asko, Tine og Posten, og samtlige aktører var da enige om at avgiftsfritaket for biodrivstoff burde fortsette, sier Nøstvik.

- I dag er det allerede en klar overvekt av tiltak for å redusere klimagassutslippene fra personbilmarkedet, sammenliknet med tiltak for nyttetrafikken. Bortfall av avgiftsfritaket vil forverre disse skjevhetene ytterligere, sier Nøstvik.

Virkemiddelskostnaden for elbilfordelene er på om lag 10 000 kroner per tonn CO2, mens avgiftsinsentivene for biodrivstoff ligger påom lag 1 500 kr per tonn CO2.