Endringer i særavgiftsforskriften

Publisert

Drivkraft Norge har oversendt høringssvar til nytt avgiftsregelverk på biodrivstoff. Les våre innspill her.

Denne uken oversendte Drivkraft Norge sitt høringssvar til nytt avgiftsregelverk på biodrivstoff. Det er Skattedirektoratet som på vegne av Finansdepartementet i slutten av mars sendte på høring forslag til endringer i forskriften som skal tre i kraft 1. juli i år. Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak om å innføre avgift på alt biodrivstoff som omsettes til veitrafikken.  

Forslaget omhandler i utgangspunktet avgiftstekniske forhold som avgiftsgrunnlag, definisjon av biodrivstoff, registreringsplikt, krav til godkjent lokale og merkeordning. Det er punktet om avgiftsgrunnlag og praktisering av massebalanseprinsippet, herunder frikobling av det som rapportereres årlig til Miljødirektoratet for oppfyllelse av omsetningskravet og det som skal avgiftsberegnes, som er bransjens store innvending til forslaget som nå foreligger.  

Drivkraft Norges innspill er at bransjen ønsker at avgiftsgrunnlaget skal være på samme måte som vi har i gjeldende regelverk, og som har vært praktisert siden oktober 2015. En endring av dette slik Skattedirektoratet foreslår, mener bransjen vil være uheldig for den samlede rapporteringen av biodrivstoff, og den vil endre rammebetingelsene for drivstoffbransjen på en negativ måte.  

Utover dette, støtter vi forslagene til endringer i forskriften. 

Vårt fulle høringssvar kan leses her.