Høring om ny NTP

Digital høring i transport- og kommunikasjonskomiteen. Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik deltok via Zoom.

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik deltok på transport- og kommunikasjonskomiteens digitale høring om ny Nasjonal Transportplan (NTP). Med seg hadde hun tre hovedbudskaper om behov for biodrivstoff, hjelp til ladeinfrastruktur og innføring av veiprising.

Denne uken avholder Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget digital høringen om forslag til ny NTP. Drivkraft Norge var blant aktørene som deltok på høringen mandag, og som dermed fikk holde et kort innlegg om hva komiteen bør ta med seg i behandlingen av NTP. Det var generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik som representerte bransjen, og hun hadde med seg tre følgende temaer i sitt budskap:

1) Fornybart flytende drivstoff er en del av løsningen

Elbilene fører til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, men er ikke nok alene. Innblanding av fornybare komponenter i bensin og diesel må også bidra for at vi skal nå våre klimamål. Derfor er det bra at bensin og diesel inneholder stadig mer bærekraftig biodrivstoff og bidrar med den største reduksjonen av klimagassutslipp fra veitransporten.

Drivkraft Norges medlemmer selger kun biodrivstoff som oppfyller EUs bærekraftskriterier, som blant annet innebærer at de må dokumenterer en klimagassreduksjon på minst 50 prosent. I 2019 var andelen laget av rester og avfall på nesten 40 prosent, dette har en enda høyere klimagasseffekt og konkurrerer ikke om råstoff som kunne vært spist av mennesker eller dyr.

Drivkraft Norge er derfor fornøyde med at NTP omtaler omsetningskravet som et effektivt virkemiddel, og at det i behandlingen av Klimaplanen ble fremmet forslag om en opptrappingsplan for biodrivstoff frem mot 2030. Det støtter vi – vi har laget et eget forslag.

For å stimulere til ytterligere utvikling og effektivitet, vil det å ta i bruk EUs kriterier for lav avskogingsrisiko være bra. I tillegg bør definisjonen av nullutslippsteknologi inkludere alle fornybare drivstoffer. Et grep her kan være å erstatte kravet til salg av biodrivstoff med et krav om salg av produkter som reduserer utslipp.

2) Økt behov for ladeinfrastruktur langs veiene

Bransjens energistasjoner er plassert der bilistene ferdes, og vil tilby drivkraften bilistene ønsker. Økt elbilpark medfører økt behovet for ladeinfrastruktur langs veien. Drivkraft Norges medlemmer ønsker hjelp til bedre tilrettelegging for ladestasjoner tilknyttet dagens infrastruktur. Det er derfor positivt at NTP peker på behovet for å sette av arealer og planlegge for strømfremføring når bygger ny vei. Det er også positivt at en samlet energi- og miljøkomite i forbindelse med Klimaplanen ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy.

Vi er enige i signalene om at ladeinfrastrukturen skal være markedsbasert, men da er det viktig at rammevilkårene utløser et marked og legger til rette for kommersiell virksomhet.

Langs eksisterende veier trenger bransjen hjelp for å overkomme noen barrierer, som for eksempel ny utforming av nettleien, støtte til anleggsbidrag og strømlinjeforming av kommunalt planarbeid. Det blir også viktig at Enova i større grad støtter enkeltprosjekter og ikke bare samlet utbygging i store områder.

3) Veiprising er mer enn bompenger

NTP omtaler veiprising som en erstatning for bompenger, og at det vil ligge en del år fram i tid. Bompengeutvalget konkluderte i 2020 at dynamisk veiprising ville være bedre enn bompenger. Selv om utvalget ikke skulle vurdere andre ordninger enn bompenger, pekte utvalget også på fordelen med å innlemme veibruksavgifter i et slikt system, slik at alle kjøretøyteknologier blir stilt overfor de kostnader de påfører samfunnet. Vi henstiller derfor komiteen om å be om at veiprising til erstatning for veibruksavgifter utredes og innføres.

Nøstvik avrundet innlegget sitt med å gi en oppsummering av de viktigste budskapene:

  • Å inkludere alle fornybare drivstoffer i definisjonen av nullutslippsteknologi og erstatte omsetningskravet med et reduksjonskrav
  • Gi Enova anledning til å støtte enkeltetableringer av ladetilbud, ikke bare store programmer, støtte en risikoavlastende ordning for høye anleggsbidrag og purre på regjeringen slik at vi får en ny forskrift for nettariffer – eller i hvert fall energiavregning for stasjonene
  • Utrede og innføre dynamisk veiprising for all bruk av kjøretøy, til erstatning for dagens bompengeløsning og veibruksavgifter