– Sats på fornybar gass fremfor et forbud

Publisert

Kollasj med bilder av administrerende direktør Kristin Bremer Nebben på gasskonferanse med presentasjon i bakgrunnen og publikum i forgrunnen

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge, holdt innlegg under Gasskonferansen 2023.

Drivkraft Norge har varslet Klima- og miljødepartementet om våre bekymringer til det foreslåtte forbudet mot fossile brensler i industrien. – Vi er enig i at klimagassutslippene skal ned, men det handler om måten det skal oppnås på, sier administrerende direktør Kristin Bremer Nebben, som også hadde dette som sitt budskap på Gasskonferansen.

Samtidig som forslaget til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem i høst, ble også Klimastatus- og plan presentert. Her varslet regjeringen et forbud mot bruk av fossile brensler til indirekte fyring i ikke kvotepliktig industri i 2030. Miljødirektoratet jobber nå med et forslag til gjennomføring av dette forbudet.  

– Dersom forbudet gjennomføres, er vi bekymret for at det kan få alvorlige konsekvenser for noen deler av industrien som i dag bruker LPG og annet gass. Det kan føre til dyre klimagassreduksjoner, og i verste fall industrinedleggelser, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge, som blant annet representerer selskaper som omsetter LPG i det norske markedet.

Også Norsk Industri har varslet sine bekymringer.

– Vi støtter deres innspill, og deler oppfatningen om å ta i bruk mindre inngripende, men samtidig også mer treffsikre, virkemidler for å for å sørge for at industrien faser ut bruk av fossile brensler til indirekte fyring.

Ønsker heller satsing på fornybar gass

Drivkraft Norges medlemmer skal være en del av løsningen, og har lansert et eget veikart om deres vei mot klimanøytralitet.

– For å lykkes, er bransjen avhengig av forutsigbare rammebetingelser som gir fordeler til klimavennlige løsninger. Det er avgjørende å sikre fornybare produkters konkurransekraft, sier Bremer Nebben. 

Hun savner at fokuset vris fra forbud, til å heller se på mulighetene fornybar gass kan bidra med.

– I dag er det tilgangen som er den største barrieren for å ta i bruk fornybar gass. Her kan myndighetene spille en rolle i å bygge opp under en verdikjede for fornybar gass og støtte produksjon og introduksjon av fornybar gass som bioLPG og biogass, sier Bremer Nebben, som også mener det må bli enklere å importere fornybar gass til Norge ved å tilrettelegge for gode systemer for dokumentasjon i et massebalansesystem.

– Tilrettelegger man for fortsatt bruk av gass, men fra fornybare kilder, vil industrien kunne beholde gassinfrastrukturen som allerede er installert, og man unngår å måtte investere i nye løsninger, påpeker hun.

All industri kan ikke elektrifiseres

I regjeringens forslag til forbud, heter det også at "det skal åpnes for unntak i tilfeller der forbudet vil innebære svært høye kostnader målt opp mot nytteverdien eller andre åpenbart urimelige konsekvenser, inkludert begrensninger i tilgangen på nett og kapasitet." 

– Det er i alle fall positivt at forslaget i det minste åpner opp at det kan gis unntak. Vår bekymring er som nevnt at forbudet vil innebære svært høye kostnader målt opp mot nytteverdien, eller andre åpenbart urimelige konsekvenser, inkludert begrensninger i tilgangen på nett og kapasitet, sier Bremer Nebben.

For noen industribedrifter kan det være enkelt å legge om til elektrisk kraft, mens for andre vil det være for dyrt. Det er heller ikke alle industriprosesser som lar seg elektrifisere.

– Flere sentrale utredninger viser også at tilgangen til elektrisitet vil utgjøre en betydelig barriere for prosjekter som ønsker å satse på elektrifisering. Derfor er bruk av fornybar gass et godt alternativ i deler av industrien, sier Bremer Nebben.