Fornybart drivstoff bidro med betydelige utslippskutt

Hele 94 prosent av alt biodrivstoff til veitrafikk i Norge i fjor var laget av avfall og rester.

Innblandingen av fornybare komponenter i det norske drivstoffet bidro til å redusere klimagassutslippene med 1,1 millioner tonn CO2 i 2022. Det viser bransjens innrapporterte biodrivstofftall til Miljødirektoratet.

Hvert år publiserer Miljødirektoratet informasjon om hvor mye bærekraftig biodrivstoff som ble omsatt i det norske markedet foregående år. Tallene for 2022 er nylig publisert, og viser at det ble solgt 480 millioner liter flytende biodrivstoff til den norske veitrafikken. Dette tilsvarer 13 prosent av alt drivstoff som ble brukt på norske veier det året.

Antall liter biodrivstoff omsatt i 2022 har gått noe ned, og det er solgt 57 millioner liter mindre sammenliknet med året før. Dette skyldes økt bruk av avansert biodrivstoff for å oppfylle omsetningskravet. Der teller en liter avansert biodrivstoff som to liter konvensjonelt biodrivstoff inn i kravet, som gjør at det trengs færre antall liter for å oppnå kravet. Samtidig synker bruken av fossilt drivstoff til veitrafikken noe, og da trengs det også færre liter biodrivstoff for å oppfylle omsetningskravet.

Viktige utslippskutt

Selv om det er solgt litt mindre biodrivstoff i 2022 sammenliknet med 2021, har det likevel bidratt til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp.

– Hvis vi regner om volumtallene til utslippsreduksjoner, ser vi at bruken av biodrivstoff bidro til å redusere de norske klimagassutslippene med 1,1 millioner tonn CO2. Det er viktige utslippsreduksjoner bransjen vår bidrar med, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

– Innblanding av fornybart drivstoff i bensin og diesel er det tiltaket som bidrar med de største klimagassreduksjonene fra norsk transportsektor, og er helt nødvendig for at vi skal nå våre klimamål, sier Bremer Nebben.

Reduksjonsplikt fremfor omsetningskrav

– Drivstoffbransjen har en viktig rolle i omleggingen fra fossilt til fornybart drivstoff. Økt bruk av biodrivstoff er en av løsningene, men for å nå klimamålene trengs det mer av alle fornybare løsninger. Derfor har vi ved flere anledninger tatt til orde for å innføre en reduksjonsplikt som legger til rette for økt bruk av alle fornybare energibærere, sier Nebben.

Hun mener dagens omsetningskrav for biodrivstoff bør erstattes med reduksjonsplikt, der alle fornybare energibærere inkluderes og vurderes ut ifra hvilken klimaeffekt de har.

– Det vil være et mer styringseffektivt, teknologinøytralt og kostnadseffektivt virkemiddel som stimulerer utslippskrav fremfor teknologi, slik det i praksis fungerer i dag, sier Bremer Nebben.