Høring om utslippsreduksjoner i jernbanesektoren

Publisert

Jernbane og innfelt skjermbilde fra sak om KVU Green

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar på Jernbanedirektoratet sin utredning «KVU Green». Vi mener den avviser bruk av avansert biodrivstoff på feilaktig grunnlag.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. I denne prosessen ble det også arrangert workshops som har vært med på å danne kunnskapsgrunnlaget KVU-en baserer seg på, og Drivkraft Norge har deltatt på begge disse. 

Utredningen ble fullført og overlevert Samferdselsdepartementet i høst, og har siden vært ute på høring. Drivkraft Norge har nå sendt inn høringssvar. 

I vårt høringssvar påpeker vi at utredningen bygger på uriktige antagelser om flytende biodrivstoff, og derfor ikke bidrar til å legge til rette for effektive klimagassreduksjoner i jernbanen. Vi mener at mangelen på en teknologinøytral innretning vil føre til ineffektive valg for å møte klimautfordringen.

Videre påpeker vi at vi ikke har råd til å velge bort gode klimaløsninger, som bærekraftig biodrivstoff. Ensidig innretning av hvilke teknologier som prioriteres, blant annet gjennom offentlige anskaffelser, vil fordyre og forsinke arbeidet med å få ned utslippene. Omstillingen fra fossile energibærere til fornybare løsninger må omfatte alle tilgjengelige teknologier.

Les vårt fullstendige høringssvar her!