Høring om utslippsreduksjoner i jernbanesektoren

Publisert

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar på Jernbanedirektoratet sin utredning «KVU Green». Vi mener den avviser bruk av avansert biodrivstoff på feilaktig grunnlag.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. I denne prosessen ble det også arrangert workshops som har vært med på å danne kunnskapsgrunnlaget KVU-en baserer seg på, og Drivkraft Norge har deltatt på begge disse. 

Utredningen ble fullført og overlevert Samferdselsdepartementet i høst, og har siden vært ute på høring. Drivkraft Norge har nå sendt inn høringssvar. 

I vårt høringssvar påpeker vi at utredningen bygger på uriktige antagelser om flytende biodrivstoff, og derfor ikke bidrar til å legge til rette for effektive klimagassreduksjoner i jernbanen. Vi mener at mangelen på en teknologinøytral innretning vil føre til ineffektive valg for å møte klimautfordringen.

Videre påpeker vi at vi ikke har råd til å velge bort gode klimaløsninger, som bærekraftig biodrivstoff. Ensidig innretning av hvilke teknologier som prioriteres, blant annet gjennom offentlige anskaffelser, vil fordyre og forsinke arbeidet med å få ned utslippene. Omstillingen fra fossile energibærere til fornybare løsninger må omfatte alle tilgjengelige teknologier.

Les vårt fullstendige høringssvar her!