Plan for lading av tunge elektriske kjøretøy fulgt opp med støtteordning

Publisert

Overrekkelsen skjedde på Horisonten døgnhvileplass, som er et av Koples fremtidige ladesteder for både tungbil og personbil. Kople er medlem i Drivkraft Norge. Til venstre sees Joar Brunes, CEO i Kople sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Geir Ole Hay, Kople

Mandag 26. juni overleverte Statens vegvesen sin ladeplan for tunge elektriske kjøretøy langs riksveg til samferdselsministeren. Selv om planen ikke inneholder konkrete støtteordninger, har Enova nå lansert et nytt støtteprogram rettet mot utbygging av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tyngre kjøretøy.

I regjeringens nasjonale ladestrategi var et av mange oppdrag at Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, skulle utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvegnettet. Denne uken ble oppdraget fullført da de overleverte ladeplanen for tungbiler til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og hans departement. Overrekkelsen av ladeplanen skjedde på Horisonten døgnhvileplass ved E18 i Lillesand, der tungbillading vil være på plass allerede i høst.

– Det er helt nødvendig å komme i gang med utrulling av hurtigladestasjoner for tyngre kjøretøy, og vi har derfor vært spente på detaljene i planen fra Statens vegvesen, Nye Veier og Enova, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge, som blant annet representerer ladeaktørene i det norske markedet.

Støtteordning kom senere samme uke

Etter en gjennomgang av planen, savnet hun imidlertid mer konkrete tiltak og støtteordninger. Heldigvis lanserte Enova et nytt støtteprogram rettet mot utbygging av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tyngre kjøretøy senere samme uke. Støtteprogrammet er rettet både mot forhåndsdefinerte områder i tråd med Statens Vegvesen sin plan, samt øvrige lokasjoner.

– Ladeplanen skisserer en rekkefølgeplan for å sikre et tilstrekkelig tilbud av ladestasjoner, men sier lite om hva som faktisk skal til for at dette blir etablert. For å sikre god utrulling av hurtiglading for tungtransporten, er det derfor Enovas støtteordning et svært viktig grep, sier Bremer Nebben.

Barrierer må løses

Drivkraft Norge har vært opptatt av at prioriteringer av lokasjoner er viktigere enn å legge opp til en etablering etter faste avstander mellom ladestasjonene. Derfor er det positivt at Enova er relativt fleksible på dette. Det er også positivt at Enova kan bidra med inntil 80 prosent investeringsstøtte for godkjente kostnader ved slike prosjekter, men støtten er begrenset opp til 10 millioner kroner per prosjekt.

Tilgangen til kraftnettet er en stor barriere for utbygging av ladeinfrastruktur.  I Enovas støtteprogram er det en forutsetning ladestasjonen som søker om støtte er ferdig utbygd og i drift innen 18 måneder etter vedtak om støtte og Enova påpeker at nettilgang og areal må være kartlagt i forkant av søknadstidspunkt for å sannsynliggjøre at etablering kan skje innen 18 måneder.

– Vi deler vurderingen i ladestrategien om at det er tilknytning, saksbehandlingstid og begrensninger i nettet som fremstår som de største hindrene. Dette må gjøres enklere og raskere. Enova legger opp til en stram tidsplan for å etablerer ladestasjonene. Det er derfor svært viktig at nettselskap og planmyndigheter prioritere disse prosjektene, sier Bremer Nebben.

Jevnlig oppdatering 

Ladeplanen skal oppdateres ved jevne mellomrom, i tråd med utviklingen i markedet, mens Enovas støtteprogram har en tidsramme på to år, med inntil fire utlysninger i året.

– Dette er vi positive til. Utviklingen av teknologi går fort, og behovet for lading endres. Vi vil gjerne bidra til kunnskapsdeling, og håper at både planen og støtteordningen utvikles i samråd med vår bransje, avslutter Bremer Nebben.