Hvorfor svartmaler Miljødirektoratet biodrivstoff?

Hånd som holder drivstoffpumpe med portrettfoto av Kristin Bremer Nebben i forgrunnen

Miljødirektoratets seneste klimarapport kan ikke forstås på noen annen måte enn at de ønsker å fjerne bærekraftig biodrivstoff som klimatiltak. De har kun fokus på elektrifisering og ser helt bort i fra at økt bruk av bærekraftig avansert biodrivstoff har det største potensialet til å få ned utslippene i transportsektoren raskt nok slik at vi kan nå klimamålene for 2030.

Dette er et meningsinnlegg som først stod på trykk i Altinget.

Norge har i dag om lag 3,1 millioner kjøretøy som kun kan kjøre på enten bensin eller diesel. I tillegg har vi alle anleggs- og landbruksmaskinene, og sjøfart og luftfart, som også bruker flytende drivstoff. Vi er helt avhengig av disse transportmidlene for å få Norge til å gå rundt, og stort sett alle har kun ett alternativ til å redusere sin utslipp; å erstatte det fossile med bærekraftig biodrivstoff. Fra da dagens omsetningskrav ble innført i 2016 til i dag har bærekraftig biodrivstoff redusert det nasjonale klimaregnskapet med 10 millioner tonn CO2. Bærekraftig biodrivstoff har fram til i dag vært det klart mest effektive klimatiltaket. Framover vil elektriske kjøretøy ta en større andel av utslippsreduksjonene – men bærekraftig biodrivstoff vil være et svært effektivt og nødvendig klimatiltak i årene fram mot 2030 og 2050. 

I rapporten "Klimatiltak for Norge" svartmaler Miljødirektoratet bærekraftig biodrivstoff som klimatiltak. Regjeringens mål om å øke bruken av avansert bærekraftig biodrivstoff blir ignorert. De skriver rett fram at økt bruk av avansert bærekraftig biodrivstoff for å erstatte fossilt drivstoff, ikke er en del av omstillingen for transportsektoren fordi det vil hindre elektrifisering. Det siste er beviselig feil for personbiler. Nybilsalget har i dag en elbilandel på over 90 prosent.  Økt elektrifisering skjer – men den skjer ikke raskt nok til å nå 2030 målene. I stedet for å tviholde på én teknologi, mener Drivkraft Norge at økt bruk av alle fornybare energibærere er viktig for omstillingen av transportsektoren. De er nødvendige og komplementære for å redusere utslippene raskt nok. Store deler av transportsektoren har i dag ikke tilgang til eller anledning til å anskaffe elektriske kjøretøy eller andre alternative drivlinjer. Hvordan skal disse redusere utslippene uten bruk av bærekraftig biodrivstoff? 

Våre medlemmer er tydelig på at de kun vil omsette biodrivstoff som bidrar til faktiske utslippsreduksjoner av globale klimagasser. Ulike regjeringer har bidratt til dette ved å sette strenge krav til kvaliteten på biodrivstoffet. Noe vår bransje støtter fullt ut. Men, istedenfor å utvikle rammevilkårene slik at vi sikrer økt bruk av bærekraftig og klimaeffektivt biodrivstoff, så legger Miljødirektoratet opp til å bremse dette tiltaket så raskt som mulig.  

Det er Stortinget og regjeringen som styrer norsk klimapolitikk. Miljødirektoratet skal bidra med faglig råd og utredninger. Men når Miljødirektoratets gang på gang svartmaler økt bruk bærekraftig avansert biodrivstoff og kun ønsker å snakke om elektrisitet, mener vi de motarbeider vedtatt politikk. Dette skaper usikkerhet hos både våre medlemmer og transportørene. Vi trenger forutsigbare rammevilkår og håper nå Storting og regjering kommer på banen og bekrefter at de fremdeles anser økt bruk av bærekraftig biodrivstoff som et viktig klimatiltak. Det er ikke "enten eller" når det gjelder satsning på fornybart, det er “både og”. Ellers kommer vi ikke i mål. 

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge