Drivkraft Norge

Innhold

Høring

Publisert

Høring av miljøvekting i offentlige anskaffelser

Høringstittel: Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser om miljøhensyn

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt)  har sendt svar på forslaget om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Vi er blant annet opptatt av tydelige kriterier for hva som skal inngå i miljøbegrepet, og at det ikke settes minstekrav til teknologi, som bidrar til skjevhet i konkurransen blant likeverdige alternativ.

Vi mener det som bør være avgjørende er faktisk oppnådde utslippsreduksjoner, som baserer seg på et faglig grunnlag og anerkjente metoder for beregning av utslipp. Det er også viktig at offentlige anskaffelser ses i sammenheng med grønn konkurransekraft, slik at anskaffelsesreglene samtidig stimulerer til økt sysselsetting og verdiskapning.