Drivkraft Norge

Innhold

Høring

Publisert

Høring av Nasjonal transportplan

Høringstittel: Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029

Drivkraft Norge har sendt svar på høringen av ny Nasjonal transportplan (NTP). Vi mener NTP burde ha en bredere omtale av hvordan bruksavgifter på veitransport kan innrettes slik at de bedre reflekterer samfunnskostnadene ved bilbruk, og hvordan avgiftene kan være med på å fremme en mer klimavennlig og kostnadseffektiv trafikkavvikling. Etter vår vurdering vil veiprising sikre et mer treffsikkert og rettferdig system for bruksavgifter på bilbruk. Dette bør dermed utredes for alle kjøretøy, ikke kun for tungtrafikken slik NTP legger opp til.

Videre mener vi at definisjonen av lavutslippsbiler bør bruke reduksjon i klimagassutslipp som indikator, slik at man sikrer en mer teknologinøytral definisjon. Biodrivstoff vil bidra til å nå lavutslippsmål, ved at eksisterende teknologi umiddelbart kan ta i bruk økt andel av biodrivstoff.  Biodrivstoff er klimanøytralt og vi mener derfor at biodrivstoff bør ansees som lavutslippsteknologi.

Vi etterspør også vurderinger av hvordan myndighetene skal nå målsettingen om kun salg av nullutslippsbiler fra 2025. Målsettingen hviler på usikre forutsetninger som at nullutslippsbiler kommer til å være konkurransedyktig på pris, ha lang nok rekkevidde samt tilstrekkelig lade/fyllestruktur og tilpasset nettverk innen 2025. Denne målsettingen er ikke teknologinøytral, noe vi mener er avgjørende for å sikre at markedet tar i bruk den teknologi som mest effektivt oppnår reduserte klimagassutslipp.

Last ned vårt høringssvar her: