Drivkraft Norge

Innhold

Høring

Publisert

Høring om vegloven

Høringstittel: Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7A

Lovforslaget vil samle dagens regler om bompenger i byområdene. Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har sendt et høringssvar hvor vi er positive til forenklinger for de som skal håndheve regelverket. Vi mener imidlertid at endringsforslaget ikke bidrar til et mer effektivt avgiftsregime for bruk av bil.

Vår vurdering er at satellittbasert/dynamisk veiprising vil være det mest effektive virkemiddelet til å oppnå de ønskede målsettingene, og at veiprising fullt ut kan erstatte ulike bompenger som trafikkreduserende tiltak. Ved veiprising vil all bruk av kjøretøy bli avgiftsbelagt ut ifra hvor, når og hva man kjører, mens regjeringens høringsforslag kun påvirker de som passerer et bompengesnitt.

Vi har derfor bedt om at satellittbasert/dynamisk veiprising utredes med mål om å erstatte dagens veibruksavgifter, dagens bompengesnitt samt andre tiltak som skal redusere trafikkens utslipp og samfunnskostnad. På den måten sikrer vi oppfyllelse av forurensingslovens prinsipp om at forurenser betaler. 

Last ned vårt høringssvar: