Nasjonal Transportplan

Biler på vei i kø

Drivkraft Norge har sendt svar på høringen av ny Nasjonal transportplan (NTP). Vi savner blant annet en utredning av veiprising for alle kjøretøy.

– Vi mener NTP burde ha en bredere omtale av hvordan bruksavgifter på veitransport kan innrettes slik at de bedre reflekterer samfunnskostnadene ved bilbruk, og hvordan avgiftene kan være med på å fremme en mer klimavennlig og kostnadseffektiv trafikkavvikling, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt).

– Etter vår vurdering vil veiprising sikre et mer treffsikkert og rettferdig system for bruksavgifter på bilbruk. Dette bør dermed utredes for alle kjøretøy, ikke kun for tungtrafikken slik NTP legger opp til, sier Nøstvik.

Teknologinøytralitet

– Videre mener vi at definisjonen av lavutslippsbiler bør bruke reduksjon i klimagassutslipp som indikator, slik at man sikrer en mer teknologinøytral definisjon. Biodrivstoff vil bidra til å nå lavutslippsmål, ved at eksisterende teknologi umiddelbart kan ta i bruk økt andel av biodrivstoff. Biodrivstoff er klimanøytralt, og vi mener derfor at biodrivstoff bør ansees som lavutslippsteknologi, sier Nøstvik.

Målet om nullutslippsbiler fra 2025

I høringssvaret etterspørres det også vurderinger av hvordan myndighetene skal nå målsettingen om kun salg av nullutslippsbiler fra 2025.

– Vi mener målsettingen hviler på usikre forutsetninger, som at nullutslippsbiler kommer til å være konkurransedyktig på pris, ha lang nok rekkevidde, tilstrekkelig lade/fyllestruktur samt tilpasset nettverk innen 2025. Denne målsettingen er ikke teknologinøytral, noe vi mener er avgjørende for å sikre at markedet tar i bruk den teknologi som mest effektivt oppnår reduserte klimagassutslipp, sier Nøstvik.

Les vårt høringssvar her!