Innspill til Energi21-strategi

Drivkraft Norge gitt innspill til Energi21-strategien. Les vårt høringssvar her.

I høringssvaret kommenterer vi på noen av områdene innenfor strategien, hovedsakelig på prinsipielle vurderinger som bør ligge til grunn for utformingen av morgendagens energipolitikk. Vi er opptatt av at klimavennlige løsninger må være basert på teknologinøytralitet, slik at markedet selv kommer frem til de beste løsningene.

Videre understreker vi at biodrivstoff er det mest effektive virkemidlet for å redusere klimagassutslippene i eksisterende teknologi.

Vi kommenterer også dagens definisjon av null- og lavutslippsteknologi, som er hentet fra NTP, som vi mener utelukker biodrivstoff som en utslippsreduserende teknologi.