19 prosent fornybar andel i det norske drivstoffet i 2017

Nyhet, Drivstoff, Biodrivstoff, Klima og miljø

Publisert

Bruken av biodrivstoff i 2017 bidro til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,8 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer en reduksjon på om lag 16 prosent.

Våre medlemmers innrapportering til Miljødirektoratet viser at andelen biodrivstoff som ble omsatt i det norske markedet i 2017 lå på 18,8 prosent.

Miljødirektoratet la i dag frem tallene for hvor mye biodrivstoff som ble omsatt i det norske markedet i 2017, og hvilke råstoffer som er brukt. Våre medlemmer oppgir disse tallene til Miljødirektoratet for alt biodrivstoff de omsetter hvert år.

Tallene viser at andelen biodrivstoff i det norske markedet har økt fra 423 millioner liter i 2016 til 659 millioner liter i 2017, som er langt over kravet på 7,25 prosent. Økningen i biodrivstoff fra 2016 til 2017 var 56 prosent.  

Bruken av biodrivstoff i 2017 bidro til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,8 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer en reduksjon på om lag 16 prosent.

 Klimaforandringene krever at utslippene går ned, og vår bransje bidrar til utslippsreduksjoner, blant annet gjennom å gradvis erstatte det fossile innholdet i flytende drivstoff med fornybart innhold. Biodrivstoff er det verktøyet som gir raskest reduksjon i klimagassutslippene fra norsk transportsektor, fordi det kan brukes i eksisterende teknologi. Vår bransje ønsker å bidra til at vi når de norske klimamålene, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Vi har laget en egen informasjonsside i forbindelse med lanseringen av tallene. Sjekk den ut her!

I dag finnes det flere enn tre millioner kjøretøy med forbrenningsmotor på norske veier. Disse bilene er avhengig av flytende drivstoff. Det tar tid å skifte ut bilparken, fordi en vanlig personbil har en gjennomsnittlig levealder på 18 år. Det betyr at det vil være en overvekt av biler med forbrenningsmotor på norske veier i lang tid fremover, og disse bilene må ha et så lavt klimagassutslipp som mulig. Selv om elbilandelen øker, og i 2017 utgjorde 20 % av nybilsalget, var fremdeles 80 % av nybilsalget biler med forbrenningsmotor og hybridløsning.

Økning i avansert biodrivstoff

Tallene fra Miljødirektoratet viste at mengden avansert biodrivstoff øker. Avansert biodrivstoff framstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk, og kommer altså ikke fra råstoff som kan brukes til mat eller dyrefôr. 

I fjor ble det brukt 138 millioner liter avansert biodrivstoff i det norske markedet, mot 65 millioner liter året før. Avansert biodrivstoff utgjorde 6,6 prosent av omsatt biodrivstoff i 2017.

Palmeolje det mest brukte råstoffet

Tallene fra Miljødirektoratet viser at palmeolje var det mest brukte råstoffet i 2017, og stod for 46 prosent av det totale biodrivstoffvolumet. Deretter var det raps, slakteavfall, brukt frityrolje og mais som var mest brukte råstoffene.

Slik det internasjonale markedet for fornybart drivstoff ser ut i dag, er palmeolje en av flere tilgjengelige alternativer til fossilt drivstoff.

 Det er delte oppfatninger om kjøp av biodrivstoff laget av palmeolje i bransjen. Enkelte av våre medlemmer har bevisst valgt å ikke kjøpe dette. De av våre medlemmer som har kjøpt biodrivstoff basert på palmeolje, har i innrapporteringen til Miljødirektoratet vist at drivstoffet oppfyller EUs bærekraftskriterier. Biodrivstoff som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier er sporbar, og kommer fra plantasjer som, ifølge disse bærekraftskriteriene, ikke bidrar til avskoging, sier Nøstvik.

EUs bærekraftskriterier er en del av EUs fornybardirektiv, og skal fremme bærekraftig produksjon av biodrivstoff. Bærekraftskriteriene består av to deler; krav til klimagassreduksjon og arealbruk/sporbarhet. Rapporteringen fra drivstoffselskapene må dokumenteres og godkjennes av en uavhengig revisor. Les mer om bærekraftskriteriene i faktaboksen under.

Bransjeerklæring om bærekraftig biodrivstoff

Myndighetene stiller krav til at det biodrivstoffet som omsettes innenfor omsetningskravet (som nå er på 10 volumprosent) må oppfylle EUs bærekraftskriterier. Drivkraft Norges medlemmer har i flere år jobbet for at EUs bærekraftskriterier skal gjelde alt biodrivstoff som omsettes, ikke bare det innenfor omsetningskravet. I fjor gikk medlemmene ut med en felles bransjeerklæring om at de selv skal kjøpe bare bærekraftig biodrivstoff.

 Det er positivt at våre medlemmer går lenger enn det gjeldende regelverket og sørger for at alt biodrivstoff oppfyller EUs bærekraftskriterier. Rapporteringen til Miljødirektoratet beviser også at medlemmene våre har fulgt opp denne erklæringen i praksis, sier Nøstvik.

Behov for langsiktig politikk

Drivkraft Norge jobber for at de mest klimanyttige erstatningene for at fossilt drivstoff fases inn så raskt som mulig. De nasjonale løsningene bør også ses i et globalt perspektiv når man vurderer klimagasseffektene.

 Det er ønskelig å øke bruken av avansert biodrivstoff, som er det mest klimanyttige biodrivstoffet. I dag er det foreløpig begrensede mengder av denne typen biodrivstoff, og det gjør at markedet består av en større andel konvensjonelt biodrivstoff. Vi mener det er viktig å få en langsiktig biopolitikk som tar utgangspunkt i samfunnsøkonomiske prinsipper slik at vi får bærekraftige løsninger. Dette for å sikre produksjon og utvikling av biodrivstoff med stadig bedre klimagasseffekt, sier Nøstvik.