Sett pris på klimagassreduksjoner

Bruk av biodrivstoff i dagens bilpark bidrar med viktige klimagassreduksjoner og er ett av flere nødvendige tiltak for fremtiden.

Avgiftene på biodrivstoff må vris fra å premiere volum, til å premiere klimagassreduksjoner. Les vår kommentar som stod i Finansavisen 24. juli 2018.

Kommentar av Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Kommentaren ble publisert i Finansavisen 24. juli 2018. 

Bruk av biodrivstoff i dagens bilpark bidrar med viktige klimagassreduksjoner og er ett av flere nødvendige tiltak for fremtiden. For å sikre at biodrivstoffet med den beste klimaeffekten får de beste virkemidlene, bør dagens avgiftssystem på sikt endres fra å premiere volum, til å premiere klimagassreduksjoner. Dagens regelverk består av et omsetningskrav som gradvis økes frem til 2020, hvor det biodrivstoffet som omsettes innenfor kravet har full veibruksavgift, mens det som omsettes ut over dette ikke har noen avgift. Det er riktig å gi avgiftsfordeler til ny teknologi i en introduksjonsfase, men dagens ordning har noen brister:

  • Det er fremdeles ikke krav om at alt biodrivstoff skal oppfylle EUs bærekraftskriterier. Drivkraft Norges medlemmer har selv, på eget ansvar, erklært at de kun kjøper inn bærekraftig biodrivstoff.
  • Alt biodrivstoff over omsetningskravet er unntatt alle avgifter. Dette oppmuntrer til å importere så billig biodrivstoff som mulig, uavhengig av klimanytte.
  • Inntil vi har større norsk biodrivstoffproduksjon på plass, går avgiftsinsentivet i hovedsak til utenlandske investorer, og bidrar dermed foreløpig i liten grad til økt norsk verdiskapning.

En aktuell og bedre løsning kan være å erstatte omsetningskravet med et reduksjonskrav. Et slikt system trådte i kraft i Sverige i sommer. Et reduksjonskrav vil si at omsetterne av drivstoff pålegges å oppnå en viss klimagassreduksjon med sine produkter, fremfor et pålagt volum av biodrivstoff. Dette er en mer treffsikker måte for å oppnå det faktiske målet ved bruken av biodrivstoff; å redusere klimagassutslippene.

Reduksjonskrav kan være et effektivt virkemiddel for å gi Norge en mer kostnadseffektiv, langsiktig og treffsikker biodrivstoffpolitikk. Drivkraft Norge anbefaler at et slikt system utredes. Reduksjonskravet blir mest effektivt hvis alle alternative drivstoffer, både elektrisitet, hydrogen, gass og biodrivstoff, brukes for å oppnå utslippsmålet fra veitrafikken. Da vil reduksjonskravet også være et teknologinøytralt virkemiddel. Tilsvarende burde henvisningene i NTP til null- og lavutslippsteknologi ikke være knyttet til utvalgte teknologier, men et reduksjonskrav. På den måten ville alle teknologier kunne få delta i dugnaden for å redusere klimagassutslippene.  

Regjeringens mål er at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030, og drivstoffbransjen vil bidra til dette. Vi tror vi vil treffe blink med et reduksjonskrav. Dagens omsetningskrav er dessverre ingen garanti for at vi treffet dette målet.