Drivstoffsalget falt i 2018

Nyhet, Drivstoff, Tall og fakta, Diesel, Bensin

Publisert

Fallet i bensinsalget fortsetter, mens dieselomsetningen begynte å falle fra og med 2017.

Salget av drivstoff til veitrafikken falt med to prosent fra 2017 til 2018, viser ferske tall fra SSB. Les vår analyse av tallene her.

Salget av bensin gikk ned med 3 % mens dieselsalget falt med 1,5 %. Totalt ble det omsatt om lag 4,1 milliarder liter bensin og diesel, hvorav diesel utgjorde 3 milliarder liter.

Figuren under viser omsatt drivstoff til veitrafikken, fordelt på bensin og autodiesel.

 

Tallene fra SSB viser at fallet i bensinsalget fortsetter, mens dieselomsetning begynte å falle fra og med 2017. 

Fallet i drivstoffsalget skyldes i all hovedsak tre faktorer:
  1. Mer energieffektive forbrenningsmotorer, for alle kjøretøysegmenter
  2. Flere el- og hybridbiler, som erstatter bensin- og dieselbiler
  3. Endret kjøremønster

SSB har dessverre ikke fordelt drivstoffsalget på kjøretøysegmenter, noe som gjør at vi ikke kan identifisere i hvilke segmenter reduksjonen i flytende drivstoff har skjedd. For bensinmarkedet kan vi med sikkerhet si at det skjer i personbilmarkedet, da om lag all bensin selges til personbiler. For dieselmarkedet er det derimot større usikkerhet knyttet til hvilket segment endringene skjer. Ved bruk av SSBs utslippsstatistikk kan man se at om lag 40 % av dieselsalget går til personbiler, 20 % til varebiler og 40 % til tungtransport. Men SSB har ikke tall som med sikkerhet viser denne fordelingen.

Det er imidlertid grunn til å tro at størstedelen av nedgangen i dieselsalget har skjedd i personbilmarkedet, da det stort sett er der alle el- og hybridkjøretøy selges. Tall fra SSB viser at ved inngangen av 2019 var det om lag 200 000 elbiler i Norge, som utgjør drøyt 7 % av personbilparken. I tillegg var nesten 7 % av bilparken hybride biler. Tallene viser også at 2018 var det første året der antall dieselbiler falt. Det blir også færre kjøretøy til tyngre næringstransport, som lastebiler og busser.

Total kjørelengde for alle kjøretøy økte med i underkant av 2 % fra 2017 til 2018, til 46 milliarder kilometer. Alle segmenter økte sin totale kjørelengde. Personbilene sto for 78 % av den totale kjørelengden. 2018 var det første året der dieselbiler kjørte færre antall kilometer sammenliknet med året før. Bensinbilenes totale kjørelengde fortsatte å falle. Veksten i total kjørelengde for personbiler skjer dermed ved økt kjøring med el -og hybridbiler. For tyngre næringstransport viser statistikken av den økte total kjørelengde med nesten 2 % fra året før. Den gjennomsnittlige kjørelengden øker dermed for tyngre næringstransport, i og med at det blir færre kjøretøy som samlet kjører lengre.

Kort oppsummert ser det ut til at det er kombinasjonen av redusert kjørelengde for biler med forbrenningsmotor, mer energieffektive motorer samt flere elbiler og hybride biler, som trekker i retning av lavere salg av flytende drivstoff.