EUs kriterier for høy og lav ILUC-risiko

Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Klima og miljø

Publisert

EU-kommisjonen har utarbeidet forslag til kriterier som skal klassifisere biodrivstoff ut ifra om det har høy eller lav ILUC-risiko.

13. mars kom EU-kommisjonens endelige forslag til kriterier for klassifisering av biodrivstoff med høy og lav ILUC-risiko. ILUC står for «Indirect Land Use Chance», og betyr på norsk indirekte arealbruksendringer.

EU-kommisjonen foreslår to hovedkriterier for biodrivstoff med høy ILUC-risiko:

  • 1) Mer enn 10 % av økt produksjon av en råvare har skjedd i et område med høyt karboninnhold.

Til nå er det bare palmeolje som kan bli klassifisert med høy ILUC-risiko. Kommisjonen viser til at dette ikke hindrer EU-land i å importere og bruke slikt biodrivstoff, men det vil ikke kunne telle med i oppfyllelsen av kravene i Fornybardirektivet.

  • 2) Den globale produksjonen av råvaren har økt med mer enn 1 % og 100 000 hektar siden 2008.

Videre er det foreslått følgende kriterier for sertifisering av biodrivstoff med lav ILUC-risiko:

  1. Råvarer produsert på ubrukte landområder som ikke har høyt karboninnhold.
  2. Økt råvaretilgang grunnet økt produktivitet ut over normal produktivitetsvekst fra enten

-       allerede brukte landområder eller

-       kultivering av områder som tidligere ikke var brukt til matvareproduksjon eller

-       hvis landområdet er forlatt (abandoned) eller nedgradert (severally degraded) eller

-       hvis avlingen er produsert av uavhengige små produsenter (small farm holders) – dvs. enheter på under 2 hektar.

Små produsenter (small holders) er også unntatt fra det finansielle kriteriet om at de kun kan bruke råvarer fra økt produktivitet ut over normal produktivitetsvekst.

Forslaget fra EU-kommisjonen skal nå behandles av EU-parlamentet og EUs ministerråd innen 13. mai 2019. De to instansene har kun anledning til å godkjenne eller avvise EU-kommisjonens forslag. Drivkraft Norges vurdering er at forslagene trolig går igjennom begge instansene.

Utfallet av denne prosessen kommer til å bli vurdert av regjeringen i deres arbeid med å følge opp Stortingets vedtak om å utforme virkemidler og avgifter som sikrer at det ikke benyttes biodrivstoff med høy avskogingsrisko på det norske markedet fra 1. januar 2020.