Nå trer forbudet mot fossil fyringsolje og parafin i kraft

Publisert

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil mineralolje til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å fyre med fossil fyringsolje eller parafin. Det er fullt mulig å benytte biofyringsolje eller bioparafin.

Biofyringsolje gjør at fyringsanlegget ditt fortsatt kan brukes

De fleste fyringsanlegg kan benytte biofyringsolje. Dette betyr at du ikke trenger å bytte ut fyringsanlegget du allerede har. Alternativt kan fyringsanlegget bygges om til å bruke fornybare energikilder som f.eks. solvarme eller jordvarme.

For å unngå driftsproblemer er det viktig å kjøpe biofyringsolje av tilstrekkelig god kvalitet. Derfor har Drivkraft Norges medlemmer gjennom Norsk Bransjestandard etablert to forskjellige produktstandarder som anbefales for bruk av biofyringsolje. Dette er produktstandarden for FAME (tilsvarende som for biodiesel – EN 14214) og HVO (tilsvarende som for fornybar diesel – EN 15940). Dette kan du forsikre deg om ved å forhøre deg med din leverandør.

Bioparafin gjør at fyringsanlegget ditt fortsatt kan brukes

Det finnes også bioparafin som kan benyttes i eksisterende fyringsanlegg. Foreløpig er det ikke mange aktører som tilbyr dette, men forhør deg gjerne med din varmeleverandør. 

Unntak fra forbudet

Selv om det er utformet et forbud om bruk av fossil fyringsolje og parafin (mineralolje) til oppvarming av bygninger, så er det noen unntak. Blant annet kan NVE gjøre unntak av hensyn til forsyningssikkerhet i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset periode. Videre er det unntak ved eventuelle driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde. Dette unntaket gjør at det kan benyttes mineralolje til oppvarming inntil feilen eller skaden er rettet. Det er også unntak for:

  • fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
  • bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
  • driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.
  • sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025
  • bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW

Trykk her for å komme direkte til forskriften. 

Det er de enkelte kommunene som skal følge opp forbudet. I forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger § 11, står det:

«Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.»