Veiprising er mer enn bompenger

Publisert

Drivkraft Norge mener veiprising i første omgang bør gjøre nettopp det ordet betyr: å prise bruken av vei.

I lys av bompengedebatten, har landsstyret i FrP sagt nei til veiprising. Drivkraft Norge frykter at dette kan gå på bekostning av å få utredet veiprising som erstatning for bensin- og dieselavgiften.

Drivkraft Norge har i over ti år ment at veiprising kan være et mer rettferdig og treffsikkert avgiftssystem. Fra å være blant de første som argumenterte for dette, er nå veiprising blitt mer akseptert som en aktuell løsning. FrPs landsstyre har derimot nylig stemt nei til veiprising.

Drivkraft Norge mener veiprising i første omgang bør erstatte dagens bensin- og dieselavgifter (veibruksavgiften). Denne avgiften skal dekke kostnadene veitrafikken påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, veislitasje, samt lokale utslipp. I dag treffer denne avgiften svært skjevt, da den for det første ikke rammer alle bilister, og fordi avgiften har en flat sats, til tross for at kostnadene for veibruk har store prisforskjeller avhengig av tid og sted. Det er mye dyrere for samfunnet når en bil kjører i byen, i rushtrafikken, enn når samme bil kjører på landsbygda. Utformingen av et veiprisingssystem bør reflektere dette, og kan på den måten bidra til å lage et mer rettferdig avgiftssystem. For eksempel kan det utformes slik at det blir lavere avgifter i distriktene hvor det ikke er samme alternativ til bilbruk som i byene.  

Veiprising bør i første omgang gjøre nettopp det ordet betyr: å prise bruken av vei. Slik dagens skjeve veibruksavgifter er tiltenkt å gjøre. Om veiprising også bør brukes til å betale for bygging av ny vei, og dermed erstatte bompengene, kan godt være, men det bør også først utredes.