16 prosent fornybart drivstoff i 2019

Publisert

I 2019 ble det solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff, noe som tilsvarer 16 prosent av totalsalget av flytende drivstoff til veitrafikken.

I fjor ble det solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken i Norge. En økning på nesten 150 millioner liter, sammenliknet med året før.

– Nye tall fra Skattedirektoratet viser at det ble solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken i 2019. Dette utgjorde 16 prosent av totalsalget av flytende drivstoff til veitrafikken. Til sammenlikning ble det i 2018 omsatt 497 millioner liter, noe som tilsvarte 12 prosent av totalsalget, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Skattedirektoratet henter inn månedlige tall for omsetning av biodrivstoff i forbindelse med avgiftsinnkrevingen. Tallene viser at det ble omsatt 243 millioner liter avansert biodrivstoff, noe som tilsvarer 38 prosent av samlet biodrivstoffomsetning (samme andel som i 2018), og 6 prosent av alt flytende drivstoff til veitrafikken. Avansert biodrivstoff er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

Økt biobruk gir større utslippsreduksjoner

Bruken av biodrivstoff bidrar til at klimagassutslippene fra veitrafikken i 2019 ble redusert med 1,5 millioner tonn CO2. Til sammenlikning bidro elbilene i 2019 med om lag 0,4 millioner tonn CO2-reduksjon.

– Våre beregninger viser at CO2-utslippene fra veitrafikken for 2019 trolig blir på om lag 8,6 millioner tonn. Dette er en nedgang på 0,7 millioner tonn fra 2018, eller 8 prosent. Av dette bidro økt bruk av biodrivstoff med halvparten av veitrafikkens samlede reduksjon. Økt antall elbiler sto for nesten 15 prosent av reduksjonen. Resterende reduksjon i klimagassutslipp kan tilskrives generell reduksjon i salg av fossilt drivstoff, som skyldes blant annet mer energieffektive kjøretøy, sier Nøstvik.

Behov for stabile rammevilkår

Fra og med 1. juli i år skal alt biodrivstoff avgiftsbelegges med veibruksavgift. Tidligere har volumene utenfor omsetningskravet vært avgiftsfritt. Avgiftsendringen vil trolig påvirke biovolumene i Norge, da biodrivstoff er dyrere enn fossilt drivstoff, og nå mister en viktig avgiftsfordel.

– Biodrivstoff er en varig løsning på lik linje som andre fornybare energikilder, og en løsning vi er avhengig av for å redusere utslippene fra veitrafikken. For å sikre økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, er vi avhengig av at den gode dialogen mellom bransjen og myndighetene videreføres samt at det blir utarbeidet en langsiktig og forutsigbar bioplan. Dette vil i tillegg bidra til sikrere rammevilkår for norsk produksjon av avansert biodrivstoff, og med det utvikle en ny, grønn og høyteknologisk næring, sier Nøstvik.