Drivstoffsalget faller

Nyhet, Drivstoff, Tall og fakta, Diesel, Bensin

Publisert

Salget av flytende drivstoff i Norge går ned, viser foreløpige tall fra SSB.

Salget av bensin og autodiesel til veitrafikken går fortsatt noe ned, viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tre årsaker pekes på som grunnen til nedgangen.

Foreløpige tall viser at salget av flytende drivstoff i 2019 er nesten fire prosent lavere enn i 2018. For veitrafikken falt volumet med bensin og autodiesel med henholdsvis seks prosent og tre prosent. Til sammen ble det solgt drøyt en milliard liter bensin og i underkant av tre milliarder liter autodiesel til veitrafikken.

- Dette bekrefter trenden vi har sett de seneste årene, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi.

Salget av bensin har falt siden 2001 grunnet overgang fra bensin til dieselbiler i nybilsalget. For autodiesel har volumet økt frem til 2016 av samme grunn. De siste tre årene har også volumet for autodiesel falt.

Nedgangen de siste årene for flytende drivstoff til veitrafikken har sammenheng med økt salg av elbiler, at det kjøres færre kilometer per bil enn tidligere, samt at bensin- og dieselbiler blir stadig mer drivstoffeffektive.

- Selv om salget av drivstoff går ned, og dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp, er det fortsatt bruk av fornybart drivstoff som bidrar med de største utslippsreduksjonene i veitransporten, sier Nøstvik.

Også fallende salg av andre drivstoffer

Salget av anleggsdiesel, flydrivstoff og marine gassolje falt også i 2019 sammenliknet med 2018, med henholdsvis én prosent, fem prosent og seks prosent.

- Reduksjonen for flydrivstoff kan som for veitrafikken tilskrives mer energieffektive motorer og redusert innenriks trafikk. Samtidig bunkrer fly i utenriks tjeneste oftere i utlandet grunnet høyere drivstoffpriser i Norge, forklarer Nøstvik.

Statistikken viser samtidig at salget av fyringsolje stuper. I 2019 var volumet rundt 30 prosent lavere enn i 2018.

- Det har vært en klar fallende trend for fyringsolje de siste årene, men innføring av forbud mot fossil oppvarming av bygg fra og med 1. januar 2020 har mest sannsynlig bidratt til dette ytterligere, sier Nøstvik.