Økt bruk av fornybart drivstoff

Publisert

Det ble solgt omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff i 2019 enn i 2018. Mengden avansert biodrivstoff økte med nesten 40 mill. liter.

Salget av fornybart drivstoff i Norge økte med 20 prosent i 2019, viser tall fra Miljødirektoratet. Spesielt positivt er det at andelen avansert biodrivstoff har økt. Samlet bidro biodrivstoffbruken i 2019 til den største utslippsreduksjonen i transportsektoren.

I dag la Miljødirektoratet frem tallene for hvor mye biodrivstoff til veitrafikken som ble omsatt i det norske markedet i 2019, og hvilke råstoffer som var brukt. Drivkraft Norges medlemmer oppgir disse tallene til Miljødirektoratet hvert år.

Tallene viser at det ble solgt 606 millioner liter biodrivstoff i 2019. Dette er en økning fra 497 millioner liter i 2018. Totalt utgjorde bruken av biodrivstoff 15 prosent av den totale drivstoffomsetningen til veitrafikken. 

Økning i avansert biodrivstoff

I 2019 ble det omsatt 230 millioner liter avansert biodrivstoff i det norske markedet, mot 192 millioner liter i 2018. Avansert biodrivstoff utgjorde nærmere 40 prosent av omsatt biodrivstoff i 2019.

– Det er positivt at bruken av avansert biodrivstoff fortsetter å øke, i tråd med politiske signaler. Nesten hele omsetningskravet ble i 2019 oppfylt med avansert biodrivstoff, som fremstilles av rester og avfall, og dermed ikke fra råstoff som kan brukes til mat eller dyrefôr, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun mener det fremover blir viktig å få på plass en plan for økt bruk av fornybart drivstoff og teknologinøytrale kriterier for å sikre kvaliteten. Dette vil også kunne fremme norsk produksjon av avansert biodrivstoff.

– Vi har muligheten til å skape norske, grønne arbeidsplasser ved å satse på produksjon av avansert biodrivstoff. En slik satsing krever forutsigbare og langsiktige rammevilkår, slik at det ikke fører til usikkerhet blant investorer og produsenter, sier Nøstvik.

De største klimagassreduksjonene kommer fra biodrivstoff

Bruken av biodrivstoff i 2019 bidro til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,3 millioner tonn CO2. Biodrivstoff er det tiltaket som gir de største klimagassutslippene innen transportsektoren, og det er også det mest kostnadseffektive tiltaket dersom man tar hensyn til virkemiddelkostnaden.

– Vår bransje ønsker å bidra til nødvendige utslippsreduksjoner, blant annet gjennom å gradvis erstatte det fossile innholdet i flytende drivstoff med fornybart innhold. Biodrivstoff gir rask og kostnadseffektiv reduksjon i klimagassutslippene fra norsk transportsektor, og kan brukes i dagens bilpark, sier Nøstvik.

Klimagasseffekten må være det avgjørende

Drivkraft Norge mener det er viktig å klassifisere biodrivstoff etter klimagassreduserende effekt med lav avskogingsrisiko.

– Vi arbeider derfor for at omsetningskravet skal erstattes av reduksjonsplikt, hvor alle fornybare drivstoffer teller og vektes med faktisk klimaeffekt. Vi ser også frem til at EUs ILUC-regelverk kommer på plass i Norge, sier Nøstvik.

De mest utbredte råstoffene i 2019 var raps og slakteavfall. Drivkraft Norges medlemmer har fremdeles delte meninger rundt råstoff. De fleste av medlemmene har i 2019 valgt å ikke kjøpe biodrivstoff basert på palmeolje.

– Alle medlemmene forholder seg til gjeldende regelverk, og kjøper kun inn biodrivstoff som er sertifisert som bærekraftig i henhold til EUs regelverk. I tillegg tar hvert selskap egne kommersielle og forretningsmessige valg når det gjelder hvilke biodrivstoffer de kjøper og vil ha i porteføljen sin. Vi henviser til det enkelte selskap for mer detaljer om valg av råstoff, sier Nøstvik.