Ett skritt nærmere veiprising

Utredning av dynamisk veiprising og kraftig økning i CO2-avgiften er to av sakene som påvirker drivstoffbransjen. Les Drivkraft Norges kommentarer til forslaget til statsbudsjett som i dag ble lagt frem.

Regjeringen Solberg har i dag levert sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Senere denne uken kommer en ny regjering på plass, og det forventes at den nye regjeringen vil foreslå endringer i budsjettopplegget. Drivkraft Norge er opptatt av ytterligere satsing på tiltak som kan redusere klimagassutslippene. Flytende fornybart drivstoff må bli en del av løsningen i transportsektoren, mener fagsjef Gotaas.

Veiprising går fremover – forprosjekt er igangsatt

Regjeringen Solberg opplyser i statsbudsjettet at det er igangsatt et forprosjekt for å utrede dynamisk veiprising.

– Dette er meget gledelig, og i tråd med våre innspill til regjeringens budsjettprosess. Et skritt i riktig retning for et bærekraftig avgiftssystem, sier Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Det er Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som nå har bedt Skattedirektoratet og Statens vegvesen om å gå i gang med forprosjektet.

Regjeringen skriver blant annet følgende om prosjektet i budsjettomtalen: «Forprosjektet skal avklare tekniske, organisastoriske, rettslege og økonomiske føresetnader og skissere mogelege løysingar som kan brukast til å fastsetje og innkrevje både ein posisjonsbasert vegbruksavgift og bompengar.»

– Vi kommer til å følge spent med på dette forprosjektet, og håper det resulterer i innføring av et fremtidig veiprisingssystem til erstatning for veibruksavgift på drivstoffpumpene. På den måten vil alle bilister i Norge betale for faktisk bruk av veien som benyttes, noe vi mener vil sikre et mer treffsikkert og rettferdig avgiftssystem, sier Gotaas.

Kraftig økning i CO2-avgiften – etterlyser offensiv satsing på fornybart drivstoff

Regjeringen Solberg foreslår å øke CO2-avgiften på bensin og diesel med nærmere 30 prosent.  

Regjeringen har tidligere kompensert økt CO2-avgift med redusert veibruksavgift. Dette viderefører de ikke i forslaget til statsbudsjett for 2022. Denne gangen kompenseres økt CO2-avgift delvis gjennom økt pendlerfradrag og redusert el-avgift.

– Vi støtter behovet for å redusere bruken av fossile drivstoff. CO2-avgiften er således et viktig virkemiddel, men vi mener regjeringen i mye større grad også burde stimulert til økt bruk av fornybart drivstoff. En mer offensiv satsing på bærekraftig, fornybart drivstoff vil kunne bidra til økt norsk produksjon av biodrivstoff, og ikke minst en endring hvor fossile drivstoff i større grad blir erstattet av fornybart drivstoff. Vi må huske på at det er tross alt flytende, fornybart drivstoff som i dag gir den største utslippsreduksjonen i den norske veitrafikken, sier fagsjef Einar Gotaas.