EU skjerper lovverket for å nå klimamål

– Drivstoffbransjen vil være med på laget for å bidra til et klimanøytralt Europa. Derfor må vi jobbe for at også fornybart, flytende drivstoff blir inkludert, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Les de første kommentarene til «Fit for 55» her.

EU-kommisjonen har nå lagt frem «Fit for 55», som er forslag til revidering av unionens klima- og energilover for å oppfylle EUs «Grønne giv» («Green Deal») og oppfylle målet om 55 % reduksjon av klimagassutslippene innen 2030. EUs grønne pakke vil også få konsekvenser for Norge. «Fit for 55» innebærer blant annet en revidering av fornybardirektivet, som er et viktig regelverk for drivstoffbransjen.

– Vår bransje skal bli klimanøytrale innen 2050, og ønsker å bidra til nødvendige utslippskutt. Da er det viktig med rammevilkår som lar oss få anledning til å være med på laget. Det EU-kommisjonens forslag til revidering av fornybardirektivet nå ser ut til å legge opp til, er blant annet at alle teknologier som bidrar til utslippskutt sammenlignet med fossile drivstoff skal kunne regnes med i et felles system for å oppfylle direktivet. Det tolker vi som at våre medlemmer kan få bidra ved å selge biodrivstoff, syntetisk drivstoff og hydrogen så vel som strøm til lading. Det er et viktig signal, sier Nøstvik.

Drivkraft Norge fikk tidligere i år overlevert en utredning utarbeidet av Vista analyse om reduksjonsplikt fremfor omsetningskrav for norske omsettere av drivstoff. Dersom dagens omsetningskrav erstattes av en plikt om å redusere klimagassutslipp, vil det være en viktig drivkraft for å kunne selge fornybare produkter på bekostning av fossile produkter. Det vil også potensielt kunne øke produksjonen av biodrivstoff i Norge, som kan bli en ny, norsk grønn industri. Bransjen er også opptatt av å velge råstoff med best mulig klimanytte.

– Slik vi tolker signalene fra EU, legger de nå opp til å utvikle et system som beregner den reelle klimaeffekten ved bruk av fornybare løsninger, samt at alle teknologier som bidrar til utslippskutt sammenlignet med fossile drivstoff skal kunne regnes med i et felles system for å oppfylle direktivet. Dette vil samsvare godt med vårt forslag til reduksjonsplikt, sier Nøstvik.

Syntetisk drivstoff løftes frem

Nøstvik mener det er positivt at blant annet syntetiske drivstoff foreslås inkludert i fornybardirektivet. Dette vil bidra til å sikre et bredere utvalg av drivstoffer for å redusere klimagassutslippene. For å nå målet om 55 % reduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050, vil det være nødvendig å ta i bruk lav-karbon løsninger i tillegg til fornybare løsninger for å redusere utslippene så raskt og effektivt som mulig.

– For at Europa skal bli klimanøytralt er vi avhengig av alle gode løsninger på veien mot målet. Syntetiske drivstoff kan erstatte fossil bensin og diesel, dersom rammevilkårene for produksjon blir gode. Dersom EU også ivaretar biodrivstoff som erstatning for det fossile, vil en kombinasjon av ulike flytende fornybare drivstoff bidra til at bilparken i Europa slipper ut mindre klimagasser i fremtiden, uten at alle trenger å bytte bil. Det må være et mål i seg selv at klimaomstillingen går så sømløst for seg som mulig, avslutter Drivkraft Norges generalsekretær.