Klimadirektørene har rett: Ikke utelukk biodrivstoff!

Publisert

Når klimadirektørene i Norges fire største byer går sammen i et opprop i Aftenposten mandag 27. september, bør politikerne lytte nøye. I sine seks punkter til de kommende regjeringsforhandlingene om hvorfor kommune-Norge spiller en viktig klimarolle, er bruk av biodrivstoff til busser og lastebiler helt vesentlig. Drivstoffbransjen er klar til å bidra.

Drivkraft Norges svar på oppropet klimadirektørene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo hadde på trykk i Aftenposten tidligere denne uken.

Dagens regjering har valgt å begrense offentlige aktørers mulighet til å benytte biodrivstoff som virkemiddel for å redusere sine egne klimagassutslipp. Miljødirektoratet og Direktoratet for økonomistyring har nemlig endret veilederen for offentlige anskaffelser. Det er nå uttalt i veilederen at bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk ikke regnes som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse. De mener dette ikke fører til ytterligere klimagassreduksjon, da samlet volum med bærekraftig biodrivstoff begrenses av omsetningskravet. Omsetningskravet vil si minimumskravet av biodrivstoff som drivstoffselskapene er pålagt å blande inn i fossil bensin og diesel.

Omsetningskravet på biodrivstoff har i praksis både blitt et tak for hvor mye bærekraftig drivstoff som omsettes i det norske markedet. Dette ble ytterligere stadfestet i Solberg-regjeringens nylige publiserte handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser. De har ikke lagt opp til en ordning der det er mulig å registrere salg av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet.

Drivkraft Norge mener en slik ordning vil føre til at offentlige anskaffelser kan bidra til ytterligere volum med biodrivstoff ut over omsetningskravet, og dermed større klimagassreduksjoner. Biodrivstoff er i dag det tiltaket som bidrar til de største og raskeste klimagassreduksjonene i norsk transportsektor. Utelatelse av biodrivstoff fra offentlige anskaffelser bryter med prinsippene om teknologinøytralitet og effektiv reduksjon av klimagassutslipp.

Drivkraft Norge håper nå at den nye regjeringen velger å la biodrivstoff være en del av løsningen for å redusere klimagassutslipp, også fra offentlig sektor.  

Einar Gotaas
Fagsjef, Drivkraft Norge