Rotevatn har svart om innkjøpsråd

Nyhet, Politikk, Biodrivstoff, Klima og miljø

Publisert

Statsråd Rotevatn (V) har svart stortingsrepresentant Myrli (Ap) på hans spørsmål om DFØs nye innkjøpsråd.

Klima- og miljøministeren har nå avgitt svar i saken om de nye innkjøpsrådene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet for kjøretøy i offentlig regi.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) har som vi tidligere har omtalt sendt inn skriftlig spørsmål til statsråd Sveining Rotevatn (V) der han spør om følgende:

«Hvorfor skal ikke biodrivstoff lenger kunne benyttes som et tiltak for å redusere klimagassutslipp fra kjøretøy i offentlig regi, og hva skal til for at miljømyndighetene igjen kan anbefale biodrivstoff som et klimatiltak ved offentlige anskaffelser?»

Nå har svaret fra Rotevatn kommet:

«Regjeringa vil auke bruken av berekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet er det statlege verkemiddelet som skal bidra til auka bruk av biodrivstoff. Gjennom omsetningskravet kan vi ha kontroll med at det biodrivstoffet som blir brukt i Noreg er berekraftig og vi kan premiere avansert biodrivstoff framfor konvensjonelt. Vi kan òg auke omsetningskravet ut frå vurderingar av behovet for utsleppskutt, pris, tilgang på biodrivstoff og risiko for avskoging.

Dei nye innkjøpsråda for tungtransport er utarbeidd av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med innspel frå Miljødirektoratet. Dei er eit forslag til korleis innkjøparane kan vekte ulike typar drivstoff og køyretøyteknologiar ut frå klima- og miljøomsyn.

Biodrivstoff blir fremma gjennom omsetningskrav. Når nokre innkjøparar etterspør høginnblanda biodrivstoff, kan dei som sel drivstoff blande inn mindre biodrivstoff til andre kundar. Mengda biodrivstoff som blir brukt blir difor den same som om dei offentlege innkjøparane ikkje premierte bruk av biodrivstoff, og klimaeffekten blir dermed den same. Vurderingar frå Miljødirektoratet viser difor at offentlege innkjøp ikkje bidreg til å utløyse sal av biodrivstoff utover det som følgjer av omsetningskravet. Det er grunnen til at DFØ ikkje tilrår offentlege innkjøparar å leggje vekt på biodrivstoff.

Sidan spørsmålet er utforma slik det er, finn eg likevel grunn til å understreke at dette er tale om råd ved offentlege innkjøp – ikkje pålegg. At ekstra innkjøp av biodrivstoff ikkje gir ekstra klimaeffekt grunna omsetnadskravet er eit generelt utgangspunkt. Ein kan likevel tenke seg at ein offentleg innkjøpar til dømes set kontraktsvilkår som gjer at leverandøren må sikre at biodrivstoffinnkjøpet kjem i tillegg til det leverandøren uansett er pålagt å omsetje, og ikkje berre medfører mindre omsetnad i leveransar til andre. I så fall kan innkjøpet ha ein netto positiv klimaeffekt. Uavhengig av dette vil det framleis vere mogleg å premiere bruk av biodrivstoff, dersom innkjøparen sjølv ønsker det.»

- Drivkraft Norge mener det er uheldig at statsråden sier det skal gjøres forskjell på offentlige og private anskaffelser i et regelverk som er tydelig på dette er et generelt omsetningskrav for all veitrafikk, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun ser samtidig noen gode signaler i svaret:

- Det er positivt at statsråden både i dette svaret, og i flere sammenhenger i media den siste tiden, uttrykker et ønske om økt bruk av bærekraftig biodrivstoff. Dette vil våre medlemmer i drivstoffbransjen bidra med. Vi er avhengige av et godt samspill med myndighetene for å ha rammebetingelser som gjør det mulig å satse på biodrivstoff som en del av løsningen i transportsektoren. Jeg håper på en god dialog for å diskutere hvordan vi best kan håndtere biodrivstoff i offentlige anskaffelser fremover, sier Nøstvik.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) har følgende kommentar til svaret fra Rotevatn (V):

- Vi ønsker mer bærekraftig biodrivstoff, og da synes jeg det er underlig at regjeringen og underliggende direktorater lager nye begrensninger med å skille offentlige og private anskaffelser ved bruk av biodrivstoff i tungtransport og bussdrift. Jeg er opptatt av at vi legger til rette for rammebetingelser som gjør det mulig for aktørene å benytte seg av fornybart drivstoff, uavhengig om det er privat eller offentlig virksomhet. Jeg mener statsråden bør gå i nødvendig dialog med drivstoffbransjen for å se hvilke muligheter som kan finnes for at bærekraftig biodrivstoff fremdeles blir å anse som et viktig klimatiltak i transportsektoren for både privat og offentlig sektor.