Biotallene 2021: Andelen avansert biodrivstoff øker

Illustrasjon: Stock.

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at det i 2021 ble omsatt 538 millioner liter bærekraftig biodrivstoff i det norske veitransportmarkedet i 2021. Det er 8 % mer enn i 2020. Bruken av avansert biodrivstoff økte med over 20 % fra 2020. Omsetterne av drivstoff rapporterer disse tallene til Miljødirektoratet hvert år.

Tallene fra Miljødirektoratet viser at bruken av bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken reduserte de direkte utslippene med 1,2 millioner tonn CO2 i 2021. Biodrivstoff er fremdeles det fornybare alternativet som gir størst utslippsreduksjon i veitrafikken. Til sammenlikning reduserte bruken av elbiler utslippene med om lag 0,7 millioner tonn CO2 i 2021.

Hva er biotallene?

Biodrivstoff er drivstoff som er fremstilt av biologisk materiale, fremfor fossile kilder. Når du fyller drivstoff heter det fortsatt bensin og diesel, men inneholder fornybar, fordi det er blandet inn biodrivstoff. I 2021 er omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken på 24,5 volumprosent.

Tallene som Miljødirektoratet rapporterer hvert år, viser hvor mye bærekraftig biodrivstoff som blir omsatt i det norske markedet. For 2021 ble det solgt 538 millioner liter bærekraftig biodrivstoff. Totalt utgjorde bruken av biodrivstoff 14 prosent av den totale drivstoffomsetningen til veitrafikken. I 2020 var ble det omsatt 500 millioner liter bærekraftig biodrivstoff, ifølge Miljødirektoratet.

Dette er forklaringen:

– I Norge har vi et myndighetspålagt omsetningskrav, som vil si at av alt drivstoff våre medlemmer selger, må hvert enkelt selskap minst selge en viss andel biodrivstoff. Fordi myndighetene ønsker at bruken av avansert biodrivstoff skal øke, har andelskravet for avansert biodrivstoff økt. Videre har de laget systemet slik at én liter avansert biodrivstoff dobbelttelles når det brukes til oppfyllelse av omsetningskravet, forklarer administrerende direktør Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge.

Avansert biodrivstoff fremstilles av rester og avfall, og kommer dermed ikke fra råstoff som kan brukes til mat eller dyrefôr.

Det ble solgt 404 millioner liter avansert biodrivstoff i 2021. Med andre ord stod avansert biodrivstoff for 75 prosent av omsatt biodrivstoff. Avansert biodrivstoff er gjerne dyrere enn konvensjonelt biodrivstoff, og dobbelttellingen er derfor laget for å kompensere for dette.

 Klimagasseffekten må være det avgjørende

Drivstoffbransjen har en viktig rolle i omleggingen fra fossilt til fornybart drivstoff. – Det er fint at bruken av bærekraftig biodrivstoff er på et høyt nivå, men at dette sannsynligvis ikke er nok for at Norge skal nå 2030-målene for veitrafikken. Til det trengs det mer av alle fornybare løsninger. Derfor har vi tatt til orde for å innføre en reduksjonsplikt som legger til rette for økt bruk av alle fornybare energibærere. Bransjens mål er å redusere utslippene med 45 % innen 2030, sier Nebben.