Høringsinnspill til endringer i produktforskriften

Drivkraft Norge har sendt inn en høringsinnspill til endring i produktforskriften. I høringsuttalelsen som er sendt til Mijlødirektoratet foreslår vi blant annet å igangsette et arbeid med å utrede reduksjonsplikt som erstatning for dagens omsetningskrav der alle fornybare energibærere teller med i oppnåelse av kravet.

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet sendt ut forslag til endringer i produktforskrigten på høring. Fristen for innsendelse av forslag til høringsinnspill var fredag 13. mars.

Drivkraft Norge er opptatt av teknologinøytrale og langsiktige rammebetingelser for å kunne nå de målene som bransjen har satt seg, og i vårt forslag til høringsuttalelse peker vi på følgende hovedpunkter:

• Vi er positive til økt omsetningskrav for veitrafikken til 17 % og 10 % for anleggsdiesel, og mener dette skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.
• Vi er positive til at fleksibilitet mellom omsetningskrav for veitrafikk og anleggsdiesel ivaretas. Det sikrer effektiv bruk av infrastruktur og oppnåelse av utslippskrav.
• Vi mener innføring av grunnavgift på biodiesel og omsetningskrav for anleggsdiesel må skje fra samme tidspunkt, og at dette innføres fra 1. januar 2023.
• Vi støtter en videreføring av dagens bestemmelse i produktforskriften § 2-21.
• Det må etableres et system som håndterer salg av 100 % avansert biodrivstoff utenfor omsetningskravet
• Det bør igangsettes et arbeid med å utrede reduksjonsplikt som erstatning for dagens omsetningskrav der alle fornybare energibærere teller med i oppnåelse av kravet.

Høringsuttalelsen kan leses her!