Dette innlegget ble først publisert i Nettavisen, 25.01.22.

Statens vegvesen har omsider satt i gang prøveprosjektet om veiprising. 200 bilister i Trondheim skal være med i prøveprosjektet som går ut på å beregne veipris på grunnlag av distanse og området man kjører i til erstatning for bompenger. Det er en gledelig nyhet at dette endelig skal prøves ut.

En dynamisk veiprising er noe vi i Drivkraft Norge har jobbet for lenge, men Statens vegvesens pilotprosjekt hadde blitt enda bedre dersom veiprisingen ikke kun var til erstatning for bompenger. Veibruksavgiftene som i dag er innbakt i

Dersom veibruksavgiften går fra pumpeprisen og inn i et dynamisk veiprisingssystem vil pumpeprisen reduseres tilsvarende.

En skjevfordeling bilister imellom

Staten tjener gode penger på å kreve inn veibruksavgifter, og den utgjør i dag rundt fire til fem kroner per liter drivstoff som hver bilist tanker fra energistasjonene. Formålet med denne avgiften er å dekke de kostnadene veitrafikken påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.

Ulempen med veibruksavgiftene er at en relativt stor andel veibrukere ikke betaler en eneste veibruksavgift. Når en elbil lader hjemme eller på en energistasjon betaler de ikke for bruk av veien, og dermed skapes det en skjevfordeling mellom bilister når det gjelder hvem som skal betale for gildet.

Et mer rettferdig system

Elbilene slipper ikke ut CO2 til den norske veitrafikken, og er således en viktig brikke i å redusere utslippene, men de bidrar likevel til veislitasje, kø og ulykker som alle andre biler. Samfunnets kostnader som veibruksavgiftene er ment til å dekke, må deles på alle de som benytter seg av veinettet.

Når Statens vegvesen nå skal teste ut veiprising bør både bompenger og veibruksavgift inkluderes. Det vil sikre et enda bedre kunnskapsgrunnlag for videre utarbeiding av overgangen til et nytt og mer bærekraftig avgiftsystem for fremtiden enn dagens oppdelte system.

 

Dynamisk veiprising vil være et mer rettferdig og bærekraftig avgiftssystem for fremtiden, men det forutsetter å innlemme mer enn kun bompenger.