Oppdaterte faremerker for drivstoff

Drivkraft Norge har oppdatert ny mal for faremerker som kan benyttes på drivstoffpumpene.

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. For drivstoffbransjen betyr dette at man må ha faremerker synlig på drivstoffpumpene. Drivkraft Norge har nå oppdatert nye maler for faremerking på drivstoffprodukter.

Det er et krav om at stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige skal være merket med fareetikett på norsk i Norge. I merkingen skal det blant annet være faresymbol, varselord og såkalte «H- og P-setninger». Formålet med merkingen er å gi brukeren en oversikt over farene og forholdsregler ved bruk av produktet.

Ønsker din energistasjonskjede eller leverandør av drivstoffpumper å benytte seg av Drivkraft Norges faremerker? Ta kontakt med fagsjef Kjartan Berland på e-post kjb@drivkraftnorge.no.