Varsler krav mot ladebransjen

El-lader koblet til bil.

Foto: Ivan Radic

Ladestrategien til regjeringen mangler forslag til rask oppkobling til strømnettet og har et krav om kortbetaling. To faktorer som kan hindre utvikling og innovasjon for forbruker. Ellers har regjeringen lansert mange gode punkter i strategien.

Regjeringen lanserte sin nasjonale ladestrategi torsdag denne uken. I strategien varsles det en rekke krav til ladeoperatørene. Begrunnelsen til regjeringen er at de vil gjøre lading enkelt brukervennlig for forbruker. Drivkraft Norge er enig i at lading skal være forbrukervennlig og enkelt, men vi mener også at noen av kravene i strategien vil hindre utvikling og innovasjon i bransjen.  

- Ladebransjen ønsker å tilby gode løsninger som gir fornøyde kunder. Innovasjon og konkurranse er nøkkelen til å utvikle de beste løsningene. Vi ser at det er aktører som allerede tilbyr betaling med kort og enkel tilgjengelig prisinformasjon. Flere ladeaktører i markedet sikrer god konkurranse og et bedre ladetilbud for forbrukerne, sier administrerende direktør, Kristin Bremen Nebben, i Drivkraft Norge. 

Krav kan redusere utbyggingstakten 

Antall elbiler på norske veier vokser stadig, om lag 20 prosent av bilparken er nå elektrisk. Denne utviklingen må følges opp med flere hurtigladere, en vekst regjeringen forventer skjer på markedsvilkår. 

Drivkraft Norge er bekymret for at de foreslåtte kravene om kortbetalingsløsninger vil redusere utbyggingen av nye hurtigladere. Et krav om kortbetaling på eksisterende hurtigladere vil særlig være et hinder. Etablering av kortbetalingsløsninger på eksisterende hurtigladere kan i praksis innebære investeringer som tilsvarer nye ladestolper.  

- Det er lange leveringstider på nye ladestolper. Investeringer og innkjøp for neste år er i stor grad allerede gjort. Dessuten er det et begrenset antall leverandører av ladestolper som er klargjort for kortbetaling. Selv for nye ladestasjoner er det derfor viktig at bransjen gis tid til å tilpasse seg, sier Bremer Nebben.  

Savner forslag for raskere tilgang til strømnettet 

Et av de største hindrene for utbygging av hurtigladere i Norge er tilgang til strømnettet. Det er derfor synd at ladestrategien ikke kommer med noen forslag for å løse nettopp dette.  

Strategien refererer til etablerte prosesser som følger opp forslag i NoU-en «Nett i tide». Dette handler om å redusere saksbehandlingstiden, øke digitaliseringen og redusert tid for å gjennomføre nettforsterkninger. Drivkraft Norge mener dette er viktige grep, men vi savner forslag til fleksible løsninger for lettere nettilknytning. Nettselskapene bør i større grad pålegges å tilrettelegge for avlastende tiltak, for eksempel bruk av batterier.  

Drivkraft Norge har tidligere etterlyst en tydeligere prioritering av prosjekter som har høy samfunnsnytte i køen om tilgang til strømnettet. Mangel på tilgang til strømnettet kan føre til at satsingen på elbiler i Norge går saktere enn nødvendig, noe som øker risikoen for at både nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser ikke innfris. Etablering av hurtigladestasjoner er viktig for flere samfunnsmål og bør derfor prioriteres i saksbehandlingskøen. 

Økt innsats for etablering av ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy  

Drivkraft Norge er positive til forslagene knyttet til utvikling av ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy. Det er viktig at veimyndighetene får en større rolle i denne utviklingen, og vi mener det er et riktig grep at Statens vegvesen, Nye Veier AS og Enova skal samarbeide om etablering av slik infrastruktur. Det er gledelig at Enova nå etablerer en støtteordning for bedriftslading for tunge kjøretøy der også ladeoperatører kan være aktuelle søkere. 

- Veimyndighetene og Enova har en viktig rolle for etableringen av ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy, men ladebransjen må tas med på råd for å finne fram til langsiktige løsninger som kan overleve på markedsmessige vilkår uten offentlig støtte, sier Bremer Nebben. 

  1. Biodrivstoff er ingen klimabløff

    Den farligste klimabløffen er å se seg blind på én løsning. Vi når ikke klimamålene ved å snakke ned de ulike fornybare løsningene på bekostning av andre.

  2. Full gass mot en fremtid med reduksjonsplikt

    Drivkraft Norge mener klimapolitikken må vris til å fokusere på utslippsreduksjoner, fremfor teknologi. Løsningen kan være å få på plass et reduksjonspliktsystem.

  3. Høringer om statsbudsjettet

    Denne uken og neste deltar Drivkraft Norge i komitehøringer på Stortinget, i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.