– NTP må være teknologinøytral

Drivkraft Norge var blant organisasjonene som fikk dele sine innspill til neste NTP. Administrerende direktør Kristin Bremer Nebben deltok på scenen med et innlegg.

Drivkraft Norge deltok i dag på innspillsmøte om neste nasjonale transportplan. Administrerende direktør Kristin Bremer Nebben var tydelig på at teknologinøytralitet er viktig for å sikre en effektiv reduksjon av klimagasser.

Mandag 13. februar hadde Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet invitert til innspillsmøte i forbindelse med deres arbeid med neste nasjonale transportplan – NTP 2025-2036. Aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner, deriblant Drivkraft Norge, var invitert til å gi innspill på arbeidet. Administrerende direktør Kristin Bremer Nebben deltok på scenen.

– Våre medlemmer ønsker å bidra til å kutte klimagassutslippene og har som ambisjon å redusere utslippene fra sine produkter med 45 prosent i 2030. Skal vi klare det, trenger vi langsiktige og teknologinøytrale rammevilkår for å kunne tilby nok fornybare drivstoffer slik at bruken av fossile drivstoffer halveres, sa Bremer Nebben.

I sitt innlegg trakk hun også frem behovet for å utvikle en reduksjonsplikt som sikrer at alle fornybare energibærere får like vilkår til å bidra til det grønne skiftet.

NTP må ikke velge teknologiske vinnere

Drivkraft Norge mener kommende NTP ikke tar sikte på å være teknologinøytral.

– Elektrifisering er svært viktig for å få ned utslippene, men det er ikke nok. Utslippene faller ikke raskt nok. Vi frykter at ensidigheten vi kan spore i transportvirksomhetenes utredning ikke bidrar til å få nok fornybart drivstoff inn i transportsektoren, sa Bremer Nebben.

Hun viser til regjeringens ladestrategi som påpeker at det er svært lang vei å gå for å elektrifisere tungtransporten og anleggssektoren.

– Vår bransje ønsker å tilby økt ladetilbud også for disse, men da må rammevilkårene bedres. Dårlig tilgang til nett, manglende areal for ladestasjoner for tungtransporten og treg saksbehandling i nettselskapene og i kommunene gjør at det går for sakte, sa hun.

Bærekraftig biodrivstoff må inn i offentlige anskaffelser

I innlegget trakk Bremer Nebben også frem viktigheten av bærekraftig biodrivstoff som en løsning.

– Flere av transportsegmentene vil ikke ha et reelt alternativ til flytende drivstoff før om lenge. Her er bruk av bærekraftig biodrivstoff en viktig løsning. Men det må anerkjennes av myndighetene, og det må anses som en løsning i offentlige anskaffelser, sa Bremer Nebben.

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å fremme fornybare energibærere, og Drivkraft Norge har over lengre tid påpekt utfordringene ved at bærekraftig biodrivstoff ikke omfattes i disse.

– Det hviler en misoppfattelse om at det ikke selges mer biodrivstoff enn det som skal til for å fylle omsetningskravet, og at biodrivstoff derfor ikke skal omfattes av offentlige anskaffelser. Det er feil. La meg være helt klar: det er fullt mulig å kjøpe avansert, bærekraftig biodrivstoff også utover omsetningskravet, sa Bremer Nebben.

Drivkraft Norge er opptatt av dette, fordi det kan bidra til ytterligere klimagassreduksjoner utover det omsetningskravet sikrer.

– Det haster med å redusere klimagassutslippene, og vi trenger alle teknologier som bidrar til utslippskutt. Skal vi nå klimamålene må vi sikre rammevilkår som er teknologinøytrale og langsiktige, og ikke velge teknologiske vinnere og tapere, sa Bremer Nebben.