Høring: omsetningskrav for sjøfart

Drivkraft Norge er positive til at sjøfarten skal bruke biodrivstoff for å redusere klimagassutslippene.

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar på regjeringens forslag om å innføre omsetningskrav for sjøfart. Les våre innspill til utformingen av omsetningskravet her.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, har Miljødirektoratet utarbeidet forslag om å innføre omsetningskrav for avansert biodrivstoff for sjøfart. Forslaget er å innføre det fra 1. juli 2023, med et krav om fire prosent avansert biodrivstoff. Kravet skal så økes til seks prosent fra 1. januar 2024.

Drivkraft Norge understreker i sitt høringssvar at bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff for å redusere klimagassutslippene. Videre trekker vi frem bransjens viktige innspill til utformingen av et omsetningskrav for sjøfarten, deriblant at det foreslåtte dokumentasjonskravet ikke er gjennomførbart.

Miljødirektoratet foreslår at de registrerte omsetterne skal innhente erklæringer fra sluttbruker om hvor drivstoffet er brukt, for å sikre at biodrivstoffet går til riktig formål. Det betyr at omsetterne får ansvar for å innhente erklæringer fra hele verdikjeden, og eventuelt rette opp underveis om drivstoffet blir brukt til et annet formål enn det som ble lagt til grunn da omsetter opprinnelig leverte drivstoffet til forhandler/sluttbruker. Dette er ikke gjennomførbart, da omsetterne ikke kan ha ansvar for hva biodrivstoffet brukes til i neste ledd i verdikjeden. Drivkraft Norge foreslår derfor at omsetninksravet vris fra formål til produkt, der produktene skilles på svovelinnhold. Det vil løse utfordringen med dokumentasjonskrav.

Et annet viktig budskap fra bransjen, er at myndighetene underkommuniserer utfordringen med karbonlekkasje. Et omsetningskrav for sjøfarten vil kunne utløse betydelig karbonlekkasje ved at fartøy velger å bunkre i utlandet, fremfor i Norge. Derfor understreket vi at det er viktig at et norsk omsetningskrav er koordinert med innføring av tilsvarende virkemidler i EU/naboland.

Dersom et omsetningskrav uansett skal innføres før EU, bør det tidligst innføres 1. januar 2024, fremfor midt i året slik som foreslått. Dette fordi en innføring midt i året medfører betydelige administrative utfordringer, samt at det gir omsetterne dårlig tid til å inngå avtaler for leveranser.

Trykk her for å lese vårt fullstendige høringssvar