Mener myndighetene overkjører bransjen med konkurransestridig regelverk

Publisert

Kristin Bremer Nebben er administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Kristin Bremer Nebben er administrerende direktør i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio

Fra 1. oktober innføres et omsetningskrav på biodrivstoff for sjøfart. Bransjen vil bidra til økt bruk av fornybart drivstoff, men har gjentatte ganger varslet myndighetene om at regelverket som kommer i forbindelse med innføring av dette omsetningskravet, er i tydelig konflikt med konkurranseretten.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett kom nyheten om at det fra 1. oktober i år skal innføres et omsetningskrav på biodrivstoff for sjøfart. Stortinget sluttet seg til dette, og Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet arbeider nå med regelverket for å sikre at omsetningskravet kan tre i kraft fra oktober som planlagt.

– Vi er positive til at bruken av fornybart drivstoff skal økes. Biodrivstoff er et sentralt virkemiddel for å nå klimautslippsmålene Norge har satt. Men i dette tilfellet er det flere alvorlige utfordringer ved måten det er tenkt innført på, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Nærmere forklart vil omsetningskravet innføres ved at det gjøres endringer i produktforskriften.

– I praksis vil dette bety at medlemmene våre må følge opp et unormalt komplisert regelverk, som ikke tar innover seg hvordan drivstoffmarkedet faktisk fungerer. Samtidig kan det nye regelverket og praktiseringen myndighetene legger opp til gi svært uheldige konsekvenser i markedet og komme i tydelig konflikt med konkurranseretten. Det kan ikke vi som bransjeorganisasjon akseptere, sier Bremer Nebben.

Har forsøkt å varsle

Drivkraft Norge har innhentet en juridisk vurdering fra advokatselskapet Arntzen de Besche for å få en nøytral vurdering av regelverket myndighetene nå ønsker innført. Advokatselskapet har anbefalt at forskriftsteksten blir endret, slik at man unngår konflikt med konkurranseregelverket.

– Vi har forsøkt å dele våre vurderinger og den juridiske vurderingen fra advokatselskapet åpent med Miljødirektoratet, både skriftlig og muntlig i møter, uten at det er tatt hensyn til. Det mener vi er alvorlig. Som bransjeforening kan vi ikke sitte å se på at myndighetene utarbeider et regelverk som tydelig legger opp til konflikt med konkurranseretten, sier Bremer Nebben.

Flere juridiske utfordringer

Regelverket tar heller ikke inn over seg hvordan kjøp og salg i et drivstoffmarked faktisk fungerer. I det foreslåtte kravet legges det opp til at omsetteren av drivstoff skal pålegges et krav om å ha ansvar for hvordan drivstoffet brukes.

– For utenforstående kan dette sikkert høres greit nok ut, men juridisk er det slik at hvordan den nye eieren bruker drivstoffet som er kjøpt, er helt utenfor omsetterens kontrollsfære, fordi omsetter da ikke lenger er juridisk eier av drivstoffet. Med andre ord: når et selskap som har status som omsetter selger bensin og diesel til en videreforhandler, er det ikke lenger det selgende selskapet som er juridisk eier av drivstoffet, det er det videreforhandleren som er. Omsetter kan med andre ord ikke ha ansvaret for hvordan dette volumet til slutt brukes, forklarer Bremer Nebben.

Ber om møte med klima- og miljøministeren

– På bakgrunn av disse utfordringene og den manglende forståelsen vi opplever i denne saken hos Miljødirektoratet, ser vi oss nå nødt til å løfte saken til Klima- og miljødepartementet. Derfor har vi denne uken sendt brev til statsråden hvor vi ber om et møte, sier Bremer Nebben.

– På vegne av bransjen ønsker vi å spille en konstruktiv rolle for å få til mer fornybart drivstoff i markedet, men vi er avhengig av at det i regelverksutformingen blir lagt vekt på at aktørene faktisk skal klare å etterleve de kravene og forventningene myndighetene legger til grunn, avslutter hun.