To høringer om nullutslipp på sjøen

Nullutslipp på sjøen har vært tema for to ulike høringer. Illustrasjonsfoto: Matt Hardy/Pexels.

Drivkraft Norge har sendt svar på to høringer relatert til nullutslipp på sjøen. Den ene om krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter, og den andre om nullutslipp i verdensarvfjordene.

Nullutslipp fra ferjer og hurtigbåter

Høringen om krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter er det Samferdselsdepartementet som har hatt ute. Departementet har i forslaget innskrenket nullutslipp av klimagasser til å gjelde det som omtales som nullutslippsteknologi, det vil si batteridrevne og hydrogendrevne fartøy. Det gis unntak fra reglen, blant annet i tilfeller der man må hensynta teknologiens modenhet, samt hvis det er manglende bunkringsfasiliteter og tilgang til tilstrekkelig strømforsyning. Biogass ansees som et alternativ, mens bærekraftig biodrivstoff faller utenfor.

– I høringssvaret vårt har vi derfor uttrykt bekymring over at bærekraftig biodrivstoff holdes utenfor vurderingene. Både fordi en slik vurdering diskriminerer et klimanøytralt drivstoff, men også fordi utelatelse av biodrivstoff fra offentlige anskaffelser fører til en betydelig innskrenkning av mulighetene til å oppnå klimamålene, sier administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben.

Drivkraft Norge mener bruk av biodrivstoff til ferjer og hurtigbåter vil gi kommunale anskaffelser muligheten til å redusere utslippene av klimagassene på en effektiv måte.

– Det er ingenting i veien for at offentlige anskaffelser stiller krav om at anskaffet biodrivstoff holdes utenfor omsetningskravet, slik at anskaffelsen bidrar til ytterligere klimagassreduksjoner i tillegg til det omsetningskravene bidrar med, påpeker Bremer Nebben.

Hun mener høringsforslaget ikke fremmer teknologinøytralitet og klimaeffektivitet, ved å aktivt utelukke klimanøytrale løsninger.

– Hovedmålet med høringen er å fremme nullutslipp av klimagasser. Bærekraftig biodrivstoff må derfor likestilles med biogass, sier hun.

Les det fullstendige høringssvaret her.

 

Nullutslipp i verdensarvfjordene

Høringen om nullutslipp i verdensarvfjordene er det Sjøfartsdirektoratet som har hatt ute.

Slik Drivkraft Norge leser oppdraget til direktoratet, så bes det om løsningsforslag for null utslipp av klimagasser i verdensarvfjordene fra 2026. Videre tolker vi høringsnotatet som at Sjøfartsdirektoratet vurderer utslipp beregnet med metoden for det nasjonale klimaregnskapet, der alle fornybare energibærere er klimanøytrale.

– I høringssvaret oppfordrer vi til at bærekraftig biodrivstoff også inngår i den foreslåtte overgangsordningen for biogass, slik at både biogass og bærekraftig biodrivstoff kan benyttes som energibærer på passasjerskip på 10 000 bruttotonn eller mer fram til 31. desember 2035. Dette vil sikre at tiltaket blir teknologinøytralt ved at alle fornybare løsninger inkluderes som en løsning i tiltaket, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge mener rent prinsipielt at biogass og bærekraftig biodrivstoff må likestilles med andre klimanøytrale energibærere i et tiltak som er rettet mot å redusere klimagassutslippene ut ifra metoden for det nasjonale klimaregnskapet.

– Slikt sett vil det ikke være behov for en overgangsordning for biogass og biodrivstoff, i og med at de er like klimanøytrale som elektrisitet og hydrogen. Biodrivstoff og biogass bør være en permanent løsning for å oppnå målet med tiltaket om null utslipp av klimagasser i verdensarvfjordene, sier Bremer Nebben.

– Hvis det derimot er de globale klimagassutslippene som skal ligge til grunn for tiltaket, så må livsløpsutslippet fra alle de ulike fornybare energibærerne som blir brukt legges til grunn. Det må da etableres like kriterier og metoder for hvordan slike beregninger skal gjøres, slik at vurderingene blir teknologinøytrale, påpeker hun.

Les det fullstendige høringssvaret her.