Høringssvar om RED III

Den europeiske unions flagg som vaier i vinden

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar til Energidepartementet om fornybardirektiv III (Renewable Energy Directive III).

Drivkraft Norge mener en målsetning om å redusere klimagassintensiteten i transportsektoren er en god og teknologinøytral tilnærming som gir de mest kostnadseffektive klimatiltakene. Omstillingen fra fossile energibærere til fornybare løsninger må omfatte alle tilgjengelige teknologier og vi må bruke virkemidler som gir rom for at dette skjer.

I høringssvaret vårt oppfordrer vi Miljødirektoratet til å legge opp til et tett samarbeid med både transportetatene og NVE i arbeidet med å følge opp artikkel 25 i fornybardirektiv III. Drivkraft Norge bidrar gjerne med mer innsikt fra bransjen i disse spørsmålene om det skulle være behov for dette i arbeidet framover.

Les vårt fullstendige høringssvar her!