Høringssvar til Lavutslippsutvalgets rapport om et lavutslippssamfunn innen 2050

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar til Lavutslippsutvalgets rapport NoU 2023:25 "målet om et lavutslippsamfunn innen 2050". I vårt svar oppfordrer vi til en mer kostnadseffektiv og teknologinøytral tilnærming for å nå Norges klimamål.

For at Norge skal bli et et lavutslippsamfunn i 2050 må vi satse på en teknologinøytral tilnærming som gir de mest kostnadseffektive klimatiltakene. Vi har ikke tid eller råd til å velge bort gode klimaløsninger, slik som bærekraftig biodrivstoff. Omstillingen fra fossile energibærere til fornybare løsninger må omfatte alle tilgjengelige teknologier og vi må bruke virkemidler som gir rom for at dette skjer.  

I høringssvaret utfordrer vi derfor Lavutslippsutvalgets tilnærming til bruk av avansert biodrivstoff. Vi mener at økt bruk av avansert biodrivstoff er et riktig og viktig tiltak for å nå målsetningen om et lavutslippssamfunn i 2050.

Drivkraft Norge er også skeptisk til økt bruk av juridiske virkemidler og forbud. Vi mener at dette kan hindre kostnadseffektiv omstilling av industrien. Utvalgets anbefaling om å forby bruk av fossile energikilder til energibruk i industrien kan gi uante konsekvenser både for industriarbeidsplasser og forsyningssikkerheten. Vi mener det er mer formålstjenlig å bygge opp verdikjeder for andre fossilfrie energibærere, slik som Bio-LPG og biogass. 

Les vårt fullstendige høringssvar her!