Hurtigladestasjoner må regnes som samfunnskritisk infrastruktur

Kristin Bremer Nebben er administrerende direktør i Drivkraft Norge og har skrevet et innlegg om at hurtigladeinfrastrukturen må anerkjennes som samfunnskritisk.

Andelen elbiler på veien er raskt voksende og nå satser også tungtransporten elektrisk. Hurtigladestasjoner er infrastruktur som sørger for god og nødvendig mobilitet for elektriske kjøretøy og må derfor prioriteres ved tildeling av strøm og areal.

Dette er et meningsinnlegg som  først stod på trykk i flere Amedia-aviser.

Det er i dag over 7800 hurtigladepunkter i Norge, og elbiler utgjør snart 25 prosent av landets bilpark. I 2023 utgjorde elbiler 85 prosent av nybilsalget. Det er derfor forventet at elbilenes totale andel av bilparken vil øke raskt. Hurtigladenettverket i Norge har vokst i takt med elbilutviklingen og ladeselskapene opererer i et internasjonalt marked på helkommersielle vilkår. For at denne utviklingen skal fortsette er bransjen avhengig av å finne det attraktivt å bygge ut ladenettverket i Norge. Nå opplever bransjen i økende grad utfordringer med å finne gode arealer for etablering og lange ventetider for å få tilgang til kraftnettet.

Det er en generell utfordring, mange steder i Norge, at kraftnettet er fullt og at nye prosjekter derfor ikke får koblet seg på. Drivkraft Norge mener at et godt utbygd hurtigladenettverk er sentralt for å sikre god mobilitet for personer og gods og at hurtigladeinfrastrukturen må anerkjennes som samfunnskritisk infrastruktur.

For å kunne defineres som kritisk infrastruktur må det være anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Myndighetene har ambisiøse mål om å elektrifisere bil og tungbilparken. Men uten et velfungerende ladetilbud, vil målet bli vanskelig å oppnå. Elektrifisering av bilparken er avgjørende for å nå klimamålene i 2030 og 2050 og Drivkraft Norge mener derfor at utbygging av hurtigladeinfrastrukturen har høy grad av samfunnsnytte og faller inn under definisjonen av kritisk infrastruktur.

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge