Avgiftsendringer fra 1. januar 2018

Nyhet, Drivstoff, Tall og fakta, Diesel, Avgifter, Gass, Bensin

Publisert

Fra 1. januar endres særavgiftene på bransjens produkter.

Dette er de nye særavgiftene på bransjens produkter fra nyttår.

Særavgifter 2018
2017
2018
Endr. i %

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

Bensin og bioetanol innenfor omsetningskravet, kr/liter

5,19

5,17

-0,4

Autodiesel og biodiesel innenfor omsetningskravet, kr/liter

3,8

3,75

-1,3

LPG, kr/kg

1,43

2,23

55,9

Grunnavgift på mineralolje mv.

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

1,603

1,63

1,7

CO2-avgift

 

 

 

Bensin, kr/liter

1,04

1,16

11,5

Mineralolje

 

 

 

generell sats, kr/liter

1,2

1,33

10,8

kvotepliktig innenriks luftfart, kr/liter

1,1

1,28

16,4

annen innenriks luftfart, kr/liter

1,1

1,28

16,4

fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,29

0,29

0

Innenlandsk bruk av gass

 

 

 

naturgass, kr/Sm3

0,9

1,0

11,1

LPG, kr/kg

1,35

1,5

11,1

redusert sats naturgass, kr/Sm3

0,057

0,057

0

Svovelavgift, kr/liter

0,136

0,131

-3,7

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,17

2,2

1,4

Merknader til tabellen:
  • LPG i ikke-kvotepliktig sektor har til nå vært unntatt CO2-avgift. Det er nå vedtatt å innføre full CO2-avgift på 1,5 kr/kg LPG fra og med 2018. Det tilsvarer 500 kr/tonn CO2.
  • Veibruksavgiften på bensin og diesel er redusert fra 2017. Men denne reduksjonen er kompensert med tilsvarende økning av CO2-avgiften.
  • Veibruksavgift på LPG økes i samsvar med vedtatt opptrappingsplan mot full veibruksavgift i 2025.
  • Svovelavgiften endres. Det innføres en svovelavgift på 13,1 øre per liter mineralolje for hver påbegynt 0,1 pst. vektandel svovel i olje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel. Svovelavgiften ble i 2017 beregnet per liter mineralolje for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel i olje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel. Fra og med 2018 reduseres intervallet til 0,1 pst. vektandel svovel.

For oversikt over alle særavgifter, se regjeringens nettside med avgiftssatser for 2018 her.