Drivstoffbransjens innspill til ny regjeringsplattform

Drivkraft Norge har fire hovedbudskaper til den nye regjeringen.

– Vi har oversendt et skriftlig innspill med aktuelle punkter til ny regjeringsplattform, som vi håper den nye regjeringen legger merke til og ikke minst inkluderer i den nye plattformen, sier Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Innspillet baserer seg på følgende fire punkter:

  • Innføre reduksjonsplikt
  • Innføre dynamisk veiprising
  • Flere ladepunkter
  • Biodrivstoff som klimaløsning i offentlige anskaffelser
Innføre reduksjonsplikt

– Vi mener regjeringen bør innføre reduksjonsplikt av klimagasser for omsettere av drivstoff til veitrafikken. Dette som erstatning til dagens omsetningskrav for biodrivstoff. For å sikre effektiv reduksjon av klimagassutslipp, er det viktig at en reduksjonsplikt inkluderer alle fornybare energibærere, sier Gotaas.

I dag pålegges norske omsettere av drivstoff å selge en viss andel biodrivstoff i vanlig bensin og diesel. Omsetningskravet har vært positivt for å fremme økt bruk av biodrivstoff, men for å sikre en bredde i ny teknologi og likestille energibærere, bør myndighetskravet rettes inn mot faktisk reduksjon av klimagassutslipp.

– Dersom norske omsettere pålegges å redusere sine utslipp ved å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, uavhengig teknologi, vil det stimulere til økt salg av flere fornybare energibærere. Eksempler på dette kan være hydrogen, strøm, biodrivstoff, biogass, bio-LPG og syntetiske drivstoff, sier Gotaas.

Han mener målet ikke må være hvor mange elbiler man får på markedet, eller hvor mange liter biodrivstoff som brukes.

– Målet er å redusere utslipp av klimagasser på en så effektiv måte som mulig. Sverige har allerede innført reduksjonsplikt, og EU har nylig foreslått å ta i bruk dette i sine forslag i klimapakken «Fit for 55» som ble lansert i sommer, sier Gotaas.

Innføre dynamisk veiprising

– Det er på høy tid å innføre dynamisk veiprising som erstatning for dagens veibruksavgifter. Vi mener et veiprisingssystem skal differensieres basert på hvor i landet man ferdes, når på døgnet man kjører, og hva slags kjøretøy som brukes, sier Gotaas.

Drivkraft Norge mener at dette vil sikre et mer rettferdig avgiftssystem for bruk av bil, som også vil sikre «forurenser betaler»-prinsippet.4.JPG

Flere ladepunkter

– Vi mener regjeringen må styrke ladeinfrastrukturen i hele landet. Derfor bør Enovas støtteordning for etablering av ladeinfrastruktur endres, nettleien må bedre ta hensyn til behov for effektbasert tariffer enn i dag, og ikke minst må det legges bedre til rette for tilgang på strøm og areal ved etablering av nye ladestasjoner på dagens og fremtidens energistasjoner, sier Gotaas.

Biodrivstoff som en klimaløsning i offentlige anskaffelser

– Den nye regjeringen er nødt til å rette opp i den forrige regjeringen sin beslutning om å ikke lenger la biodrivstoff telle som klimaløsning i offentlige anskaffelser. Ny regjering mener vi må legge til rette for at bærekraftig biodrivstoff også kan benyttes som et klimatiltak i offentlige anskaffelser, sier Gotaas.

Tidligere i år endret Miljødirektoratet (MDIR) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) veilederen for offentlige anskaffelser. Det er nå uttalt i veilederen at bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk ikke regnes som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse. De mener at en slik anskaffelse ikke fører til ytterligere klimagassreduksjon da samlet volum med bærekraftig biodrivstoff begrenses av omsetningskravet. Dette ble ytterligere formalisert i Solberg-regjeringens nylige publiserte handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser.

– MDIR og DFØ har ikke lagt opp til en ordning der det er mulig å registrere salg av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet. En slik ordning ville ha ført til at offentlige anskaffelser kunne bidratt til ytterligere volum med biodrivstoff ut over omsetningskravet, og dermed ytterligere klimagassreduksjoner, sier Gotaas.

Han mener utelatelse av biodrivstoff fra offentlige anskaffelser bryter med prinsippene om teknologinøytralitet og effektiv reduksjon av klimagassutslipp.

– Beslutningen om å holde biodrivstoff utenfor offentlige anskaffelser, er fra regjeringen Solberg også varslet vil gjelde for biodrivstoff til anleggsbransjen og skipsfart når det i løpet av 2022 skal innføres omsetningskrav også for disse sektorene. Det vil være utfordrende hvis det offentlige ikke skal kunne benytte seg av bærekraftig biodrivstoff som en viktig del av løsningen for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren, og i arbeidet med å få til fossilfrie anleggsplasser, sier Gotaas.